NAB3040 Maritim Helse, Miljø og Tryggleik

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet skal gje studentane ei innføring i ulike aspekt ved Helse- Miljø og Tryggleik (HMT) om bord og i reiarlaga, irekna å forstå korleis arbeidet med HMT er eit organisatorisk verkemiddel for forsvarleg drift av fartøy. Emnet dekker tema som arbeidsmiljø, ytre miljø, tryggleiks- og beredskapsleiing og dessutan metodar for risikoanalyse.    

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

- Har brei kunnskap om risikofaktorar knytt til helse- miljø og tryggleik om bord i fartøy.

- Har brei kunnskap om teoriar og modellar knytt til tryggleiks- og beredskapsleiing.

- Har brei kunnskap om metodar for risikoanalyse.

- Kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innanfor fagområdet HMT.

- Kan oppdatera fagkunnskapen sin innanfor HMT.

Ferdigheter:

Studenten:

- Kan nytta fagleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillingar relatert til HMS.

- Kan planleggja og gjennomføra ulike former for risikoanalyse.

- Kan finna, vurdera og visa til relevant informasjon og fagstoff.

- Kan reflektera rundt eiga fagleg utøving i eit HMT-perspektiv.

Kompetanse:

Studenten:

- Har innsikt i relevante faglege og etiske problemstillingar knytt til HMT-arbeid.

- Kan formidla sentralt fagstoff som teoriar og problemstillingar.

- Kan planleggja og gjennomføra arbeidsoperasjonar der omsynet til HMS er vurdert. 

- Kan bidra til utvikling av god HMS-praksis i reiarlaga.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar og gruppearbeid.

Arbeidskrav

Skriftleg innlevering og munnleg presentasjon.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 5 timar.

Eksamen kan gjennomførast digitalt.

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • NAB2013 (1) - Sikkerhetsledelse - Reduksjon: 5 studiepoeng