Hopp til innhald

OLED001 Organisasjon og ledelse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kurset i organisasjon og ledelse skal styrke studentene sin kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) når det gjelder å lede, organisere, administrere og bidra til utvikling og endring i virksomheter. Kurset omfatter organisasjonsteori, teorier om ledelse, utfordringer i lederrollen, i tillegg til refleksjon rundt egen lederrolle og etikk. Faget skal skape forståelse for hvordan en kan lede mennesker og organisasjoner når endringshastigheten er høy.

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper i organisasjonsteori, ledelse og lederroller. Det skal gi innsikt og trening i bruk av organisasjonsteorietiske analysemetoder som er viktige i organisasjoner. Det er et mål at

studentene skal kunne delta i og lede eksisterende virksomhet, og derfor skal studentene kjenne til og forstå sentrale prinsipper for organisering og ledelse (private og offentlige) i virksomheter. Dette omfatter organisasjonsstrukturer, kultur, endringskompetanse, og ledelsesteori og refleksjon rundt lederrollen. Underveis i kurset skal en drøfte foretaksetikk, bedriftenes samfunnsansvar, utfordringer i mellomlederrollen og arbeidslederens oppgaver og rolle.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • har kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer
 • har kunnskap om ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå og løse ulike mål og oppgaver
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner samhandler med andre organisasjoner og omgivelser
 • har kunnskap om hvordan man utvikler effektive strukturer og sterke kulturer i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan god ledelse påvirker atferden hos organisasjonens medlemmer
 • har kunnskap hvordan man kan organisere og gjennomføre vellykkede endringer i organisasjoner

Ferdigheter

 • kan anvende teorier til å identifisere problemområder, særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, konteksten organisasjoner inngår i og foreslå tiltak for å løse disse utfordringene
 • kan beskrive og analysere hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer
 • behersker ferdigheter innen et utvalg analytiske verktøy som kan anvendes til å arbeide selvstendig, kritisk og strategisk med ulike problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i organisasjoner
 • kan reflektere om egen lederrolle med bruk av teori

Generell kompetanse

 • har en oppfatning av hva en organisasjon er og dens bestanddeler
 • har en forståelse av organisasjoner som komplekse systemer
 • forstår viktigheten av å ha kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer for å kunne navigere i en organisasjon
 • forstår ledelse og lederadferd
 • kan gjenkjenne lederroller

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid. Studentene skriver en gruppebasert semesteroppgave hvor en utfordring innen organisasjonsledelse i en selvvalgt virksomhet diskuteres i lys av teoretiske kunnskaper innen feltet. Formålet er å kunne reflektere over egen praksis i lys av teori.

Vurderingsform

Deleksamen med en semesteroppgave i gruppe og en 3 timers skriftlig skoleeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ny eksamen (utenom ordinær), kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Semesteroppgaven teller 60% av endelig karakter og skriftlig eksamen teller 40%.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler og enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler