Hopp til innhald

ØAA117 Praktisk prosjektledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet legger opp til å styrke studentenes kompetanse og ferdigheter når det gjelder å utvikle, organisere og lede innovasjonsprosjekter. Studentene får en generell innføring i ulike faser av prosjekt- og innovasjonsprosessen. Videre gis en innføring i teorier og begreper knyttet til de ulike innovasjons- og økosystemene. Det er et mål at begrepene og teoriene diskuteres og gjøres virkelige gjennom konkrete eksempler. Studentene jobber med praksisnære utfordringer der kreativitet og løsningsorientering står i høysetet. Studentene utvikler sine entreprenørielle ferdigheter ved å koble teknologi, digitalisering, mennesket og samfunn for å tilstrebe ansvarlige bærekraftige løsninger. Studentene er med i prosessen med å utvikle, formulere, visualisere og vurdere nye forretnings-ideer og -modeller og skal bruke sin kompetanse fra emner tidligere i studieløpet. Det blir lagt vekt på at studentene skal jobbe med reelle, tverrfaglige problemstillinger med en interessenttilnærming, da spesielt fokus på brukerne. 

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet:

Kunnskaper:

 • Om prosjektledelse, todelt ledelse, teamutvikling, organisasjon og innovasjonssystemet knyttet til innovasjon.
 • Om verdiskaping,  innovasjon og entreprenørskap i eksisterende og nye virksomheter. 
 • Om kreative prosesser og visualisering
 • Fra problem til idé, forretningsidé og forretningsmodell
 • En introduksjon til bærekraftige forretnings-/verdiskapningsmodeller og innovasjonsstrategier koblet opp mot virksomheters samfunnsansvar, utfordringer knyttet til miljø og FNs bærekraftsmål
 • Om immaterielle rettigheter, yrkesetikk, foretaksetikk og bedriftenes samfunnsansvar.

Ferdigheter:

 • Kunne bidra til kreative prosesser/nytenkning (f.eks. Design Thinking), innovasjon og entreprenørskap gjennom prosjektdeltakelse i utvikling av forretningsideer og forretningsmodeller (Business Model Canvas).
 • Kunne vurdere samfunnsnyttige produkter og tjenester, systemer og løsninger, samt identifisere etiske dilemma, samfunnsansvar og bærekraft i et prosjekt og/eller i en organisasjon
 • Kunne anvende verktøy og metoder innenfor prosjekt- og innovasjonsarbeid. 
 • Kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike aktører som er berørt eller involvert i innovasjonsprosesser, både skriftlig, muntlig og visuelt
 • Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 

Generell kompetanse:

 • Kunne samarbeide i prosjekter med andre fagdisipliner og profesjoner og reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, samt tilpasse denne til ulike innovasjons- og verdiskapingsprosesser
 • Kunne se tverrfaglige sammenhenger mellom innovasjon, teknologi, ledelse, organisering, økonomi, samfunn, miljø og etikk

Kunne utveksle og formidle synspunkter og erfaringer med andre innenfor prosjektarbeid og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive undervisningsformer inspirert av prosjektbasert-, problembasert og case-basert læring. Presentasjoner (basert på en aktiv- og dialogbasert læringsmodell), veiledning (både av studentmentorer, fagansvarlige, eksterne mentorer og medstudenter). Skriftlige innleveringer underveis.

Undervisningsopplegg med pedagogikk

Sentral inspirasjon for undervisningsopplegg:

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og ett påfølgende semester.

Vurderingsform

Gruppebasert prosjektoppgave med justerende muntlig eksamen hvor teori sjekkes av og kobles mot praksis. Karakteren på prosjektoppgaven kan etter muntlig eksamen justeres opp eller ned én karakter. Karakter på justerende muntlig eksamen er identisk med sluttkarakter.

Karakteren etter muntlig eksamen kan settes individuelt for det enkelte gruppemedlem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØAA110 - Prosjektleiing - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • VOØ001 - Prosjektleiing - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • OR6-2001 - Prosjektleiing - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØAA111 - Prosjektleiing - Reduksjon: 3 studiepoeng