ASP801 Andrespråkspedagogikk 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Andrespråkspedagogikk 1 er et grunnleggende kurs som retter seg mot lærere i grunnskolen. Fokuset i studiet er på lærerarbeid med elever som ikke har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skolegang til nå i Norge. Det legges særlig vekt på norskfaget og hvordan en kan arbeide med lesing, skriving og muntlig utvikling hos denne elevgruppa.

Studiet er et ledd i regjeringens satsing på varig videreutdanning (Kompetanse for kvalitet). Det er et uttrykt mål å bedre skoleprestasjonene til elever med minoritetsbakgrunn i norsk skole, og det er ønskelig at lærere øker kompetansen sin i å tilrettelegge for god undervisning i kulturelt og språklig sammensatte klasser. Særlig er det viktig å dyktiggjøre lærere i å gi god undervisning i de grunnleggende ferdighetene når norsk er andrespråket. Faget Andrespråkspedagogikk setter studentene i stand til å møte disse kravene.

 • Kulturelt mangfold, flerkulturell skole og flerspråklig undervisning
 • Andrespråkslæring
 • Utvikling av muntlige ferdigheter på basisnivået
 • Ordlæring og ordforrådsutvikling på andrespråket
 • Lesing og leseundervisning når norsk er andrespråket
 • Skriving og skriveundervisning når norsk er andrespråket
 • Elevtekstanalyse
 • Begynneropplæring av nyankomne
 • Læremidler

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal 

 • Ha kunnskaper om ulike sider ved språklæringen: læring av muntlige ferdigheter, ordforrådsutvikling og lese- og skriveutvikling
 • Ha kunnskaper om elevtekster og mellomspråksutvikling
 • Ha kunnskaper om lese- og skriveopplæring når norsk er andrespråket
 • Kunne legge til rette for god muntlig andrespråksutvikling hos elevene
 • Kjenne viktige sider ved grunnleggende lese- og skriveutvikling når norsk er andrespråket
 • Kunne legge til rette for gode lese- og skriveprosesser på andrespråket
 • Ha økt forståelse for skolen som flerspråklig og flerkulturell arena
 • Kunne vurdere ulike læremidler til bruk i andrespråksopplæringen

Ferdigheter

Studentene skal 

 • Kunne planlegge og gjennomføre begynnerundervisning for nyankomne elever i muntlige ferdigheter, ordforråd og grunnleggende lese- og skriveferdigheter på norsk
 • Kunne vurdere elevenes norsktekster og bruke dem til å sette læringsmål sammen med elevene
 • Kunne legge til rette for gode lese-, samtale- og skriveprosesser på andrespråket norsk
 • Kunne vurdere muntlige og skriftlige ferdigheter på andrespråket på ulike måter
 • Kunne bruke ulike læremidler med kritisk skjønn

Generell kompetanse

 • Gjennom studiet skal studenten styrke sin kompetanse som lærer i en flerkulturell skole og som norsklærer for minoritetsspråklige elever.

Krav til forkunnskaper

Opptakskravet er lærerutdanning med minst 30 sp. norsk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som en blanding av samlinger, selvstudium, arbeid i studiegrupper og arbeid på nettet. Læringsarbeidet søker å knytte sammen studentenes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori. Studiet legger vekt på at studenten både er mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Samlingene vil bestå av forelesninger, men også studentframlegg, samtaler og erfaringsutveksling.

Arbeidskrav

Studentene skal levere to fagtekster i løpet av studiet. Retningslinjer for arbeidskravene blir gjort kjent ved studiestart. Begge målformer skal være representert i arbeidene.

Studiet har ikke egen praksisdel, men én av innleveringene skal være knyttet til erfaringer fra og observasjon i egen klasse. Studenter uten tilgang til en klasse vil få hjelp til slik tilgang.

Ett av arbeidskravene skal ha et særskilt fokus på digitale læringsverktøy og pedagogisk bruk av IKT.

Det er også krav om at studentenes eget kollegium involveres i arbeidet med minst ett av arbeidskravene.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer. Målformen er valgfri.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbok

Mer om hjelpemidler