Hopp til innhald

BERP3 Praksis 3. studieår, selvstendig yrkesutøvelse under veiledning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet innebærer at studenten er i veiledet praksis på en arena hvor ergoterapeuter jobber, og har som hovedregel en ergoterapeut som veileder. I praksisstudiet skal studentene fokusere på og prøve ut praktisk kunnskap i lys av kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi og kunnskapsbasert praksis. Hovedfokuset vil være på selvstendig yrkesutøvelse under veiledning. Studenten skal også gjennomføre læringsaktiviteter knyttet til praksisstudiene. Dette innebærer utarbeiding og oppnåelse av læringsmål og plan for praksisperioden, og gjennomføring av et tverrprofesjonelt samarbeid. 

Aktuelle arbeidsformer vil være selvstendig arbeid under veiledning i alle trinn i arbeidsmodellen, kritisk vurdering av egen fagutøvelse, tverrprofesjonelt samarbeid, rapportering/dokumentasjon, og pedagogisk tilrettelegging og veiledning. I tillegg skal studenten delta i tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og levere et skriftlig refleksjonsnotat knyttet til dette arbeidet. Studenter som ikke er tilknyttet TVEPS må skrive et individuelt fagnotat knyttet til brukeres behandlingsbehov, med fokus på tverrprofesjonelt samarbeid (TPS) på 1000 ord +/- 10%. 

Nærmere beskrivelse av arbeidsoppgavene knyttet til praksis finnes i praksisheftet (ligger på Canvas) eller på hvl.no.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kan drøfte arbeidsprosessen i ergoterapi i lys av kunnskapsgrunnlaget
 • kan drøfte hvordan aktivitetsutførelse er et resultat av samspillet mellom person, aktivitet og miljø
 • kan drøfte hvordan ergoterapeuter i samarbeid med tjenestebruker anvender aktivitet og deltagelse som terapi
 • kan begrunne ergoterapeutens kliniske resonnering og profesjonsutøvelse ved praksisstedet 
 • har bred kunnskap fra humanbiologi, medisin, psykologi, pedagogikk, humanistisk vitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi i utøvelsen av ergoterapi ved praksisstedet
 • kan vurdere betydningen av tverrprofesjonell samhandlingskompetanse

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende aktivitetsanalyse for å tilrettelegge for meningsfull aktivitet og fremme helse på person-, gruppe- og/eller samfunnsnivå
 • kan formidle, dokumentere og undervise ergoterapi til brukere og samarbeidspartnere 
 • kan resonnere terapeutisk og handle praktisk ved å ta i bruk sine kunnskaper knyttet til tjenestemottakers behov
 • kan beherske observasjon av aktivitet i yrkesutøvelse
 • kan anvende relevante resultater fra forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap (KBP) for å treffe begrunnede valg
 • kan utøve tverrprofesjonell samhandling, inkludert samhandling med målgruppe og tjenestemottaker
 • viser seg skikket i utøvelsen av ergoterapi ved å møte mennesker med empati og respekt, opptre selvreflektert, utøve profesjonell atferd og etisk forsvarlig praksis

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan vurdere egen faglig yrkesutøvelse, samt evner å justere denne under veiledning
 • kan realisere egne lærings- og kompetansebehov for å videreutvikle egen fagkompetanse
 • kjenner til samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • kan integrere ergoterapeutens samfunnskontrakt, yrkesrolle og etiske retningslinjer samt annet relevant lovverk for helsepersonell i yrkesutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre en evaluering av hvorvidt egen praksis er kunnskapsbasert

Krav til forkunnskaper

Studiets første og andre år, inkludert BERP2, må være fullført.

Undervisnings- og læringsformer

I praksisperioden har studenten som hovedregel en ergoterapeut som veileder, som ukentlig veileder studenten. Læringsmål og plan følges opp av både kontaktlærer og veileder. Studentens arbeid knyttet til læringsmål og plan diskuteres på veiledningstimer. Andre tema som er relevante for studentene og praksisstedet kan tas opp i de enkelte veiledningstimene.

Kontaktlærer fra utdanningen gir tilbakemelding på og godkjenner læringsmål og plan for praksis. Praksisoppfølging, vanligvis i form av oppfølging per telefon, gjennomføres av kontaktlærer omtrent midtveis i praksisperioden.

I praksisperioden skal studenten følge lover, instrukser, interne regler og arbeidstid som gjelder for den arbeidsplassen som de har praksis ved. Studenten har taushetsplikt på linje med annet personell ved arbeidsstedet. Ved studiets begynnelse undertegner hver student taushetsløfte for hele studietiden, inklusive praksis. Utdanningen ønsker at studenten skal ha adgang til å delta i institusjonens/avdelingens møter og eventuell internundervisning som kan være av betydning for utbytte av praksis. Dette er det opp til praksisplassen å bestemme.

Studenten skal ha tid til selvstudium tilsvarende en arbeidsdag pr uke. Avsatt tid til selvstudium skal tilpasses arbeidsrutiner på det enkelte praksissted og er noe student og veileder blir enige om. Det kan ikke spares opp studietid og slik forkorte praksis. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke, 30 timer ved praksisplassen og 10 timer til selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen.

Vurderingsform

Det gjennomføres en vurderingssamtale mellom student og praksisveilder midtveis (halvtidsvurdering) og en i slutten (sluttvurdering) av praksisperioden. Veileder og student fyller ut vurderingsskjemaene. Praksisveileder innstiller til godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen av praksis.

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis, som inkluderer om læringsutbytte i form av mål og plan for praksis er oppfylt. I vurderingen inngår også gjennomføring av tverrprofesjonelt samarbeid med skriftlig fagnotat.

Krav til 90% tilstedeværelse må være oppfylt, og TPS/TVEPS må også være bestått.

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. I varselet skal veileder angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksis. Det arrangeres ikke ny vurdering i et praksisemne. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon, der praksisperioden i sin helhet gjennomføres sammen med neste kull.