BSV5-301 Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) inneber at studentar skal arbeide tverrprofesjonelt med mål om forbetring av kvalitet i tenestane. Gruppene er tverrprofesjonelt samansett med inntil 6 studentar i kvar gruppe. Høgskulen har ansvar for å inngå avtalar med ulike oppdragsgjevarar. Praksis er på 10 veker, inkludert førebuing og eksamen. I undervisninga vektlegges innføring i prosjektarbeid, tverrprofesjonell samarbeidslæring og organisasjonsteori.  Prosjektarbeidet skal utgjere 30 timar kvar veke, i tillegg har studentane ein studiedag i veka. Studentane skal utarbeida ein skriftleg prosjektrapport som er grunnlaget for munnleg eksamen. Det vert gitt tilbod om rettleiing på prosjektrapporten.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten...

  • har kunnskap om grunnlaget til tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
  • har kunnskap om ulike profesjonar si rolle tverrprofesjonell samarbeidslæring
  • har kunnskap om forbetring av tenester i samarbeid med oppdragsgjevar, og kunne gjennomføre eit forbetringsarbeid i praksisfeltet
  • har kunnskap om kva som kjenneteiknar formelle organisasjonar med særleg vekt på organisasjonar der ulike profesjonar arbeider saman.

Ferdigheiter: Studenten...

  • kan nytte prosjektarbeid som ein metode til å forbetre tenester, i samarbeid med andre profesjonar
  • kan vidareutvikle sin kompetanse i samhandling

Generell kompetanse: Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre eit prosjekt som strekkjer seg over tid som deltakar i ei gruppe i samarbeid med oppdragsgjevar frå praksisfeltet

Krav til forkunnskapar

Alle emne frå første og andre studieår må vere greidd og ein må ha opparbeid seg eksamensrett i emna:

BVP5-311 Utvikling av positive læringsmiljø for barnevernstudentane

SOS5-309 Sosialt arbeid - samansette livsproblem for sosionomstudentane  

VPL5-307 Kvalitet og forbetringsarbeid for vernepleiestudentane

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førpraksisseminar, prosjektarbeid, rettleiing, skriftlege og munnlege presentasjonar.

Arbeidskrav

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere greidd for å kunne framstille seg til eksamen:

1: Deltaking på førpraksisseminar og i alle deler av prosjektarbeidet

2: Godkjent kontrakt for prosjektarbeidet (gruppe)

3: Innlevering av prosjektrapport i gruppe. Maks 3500 ord. Prosjektrapporten dannar grunnlag for munnleg eksamen. Studentane stadfestar kvarandre sine bidrag i gruppa. 

Obligatoriske læringsaktivitetar er gyldige i påfølgande semester.

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen, prosjektrapporten dannar grunnlag for munnleg eksamen.

Vurderingsuttrykk: 

Bokstavkarakter A-F  

Ny eksamen :

Ved karakteren F må studenten gå opp til ny individuell munnleg eksamen. Prosjektrapporten kan omarbeidas. 

 

VURDERING UNDERVEGS - TVIL OM GODKJENNING

Studenten skal vise respekt for normer og reglar i arbeidslivet og opptre i samsvar med desse. Studenten har krav på vurdering undervegs i praksisstudiane, og skal halvveges eller seinast 3 veker før avslutta praksisperiode få skriftleg melding dersom det oppstår tvil om godkjenning.

Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/åtferd som openbert ikkje gjev grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikkje greidd sjølv om tidlegare melding om tvil ikkje er gjeve. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovlege hjelpemiddel på eksamen:

  • prosjektrapport.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • BSVD5-301 (1) - Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie - Reduksjon: 15 studiepoeng