Hopp til innhald

ERG100 Aktivitet som menneskelig behov

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette emnet er et innføringsemne hvor studenten blir kjent med tenkningen som ligger til grunn for utøvelsen av ergoterapifaget. Ergoterapeuter jobber med mennesker i alle livsfaser. Dette emnet fokuserer på normalutvikling fra spedbarn til voksen, med hovedvekt på barn.

 Studenten vil lære om kunnskapsgrunnlaget ergoterapeuter bruker for å forstå menneskelig aktivitet. Dette inkluderer fagets paradigme, ulike grunnleggende modeller innen ergoterapi, og relatert viten - her knyttet til arbeid med barn og unge. Studenten tilegner seg også kunnskap om fagets utvikling og historie, samt de ulike paradigmeskiftene som har formet faget. I dette emnet inngår også grunnleggende anatomi og fysiologi rettet mot kroppens organsystemer og en dypere gjennomgang av nervesystemets og sanseapparatets oppbygging og funksjon. Studenten vil også lære om ergoterapeuters arbeidsmetoder og arbeidsprosesser, samt om observasjon og tolkning.

I dette emnet vil studenten få kjennskap til rammer og strukturer som påvirker både menneskelig aktivitet og utøvelsen av ergoterapi, som aktuelt lovverk, helsevesenets oppbygging og struktur, og politiske føringer.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har kunnskap om ergoterapifagets historie, utvikling, egenart og betydning i samfunnet
 • har kjennskap til sentrale aktivitetsteorier og -modeller i ergoterapi
 • har kjennskap til hvordan barn og unges aktivitet, deltakelse og helse påvirker hverandre og inngår i samspill med omgivelsene
 • har kjennskap til forutsetninger for aktivitetsutførelse
 • har kunnskap om betydningen hverdagslivets aktiviteter, lek og læring har for helse og identitet
 • har kjennskap til hvordan ergoterapeuter kan bidra til etablering og endring av vaner, rutiner og roller
 • har kjennskap til relevant lovverk for ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • har kunnskap om kroppens organsystem og oppbygging
 • kjenner til nervesystemets og sanseapparatets anatomi og funksjon som forutsetning for aktivitetsutførelse

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan bruke ergoterapeutiske arbeidsprosesser, med særlig fokus på kartlegging og målsetting
 • kan identifisere og reflektere over terapeutisk og etisk kompetanse i møte med barn, unge, deres pårørende og samarbeidspartnere
 • kjenner til samspillet mellom kroppens funksjoner
 • kan reflektere over hvordan nervesystemets og sanseapparatets anatomi og funksjon legger grunnlag for aktivitet og deltakelse

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutens kartlegging av barn og unge
 • har innsikt i ergoterapeutenes yrkesetiske retningslinjer for å fremme barn og unges rett til aktivitet og deltakelse
 • kan formidle relevant fysiologisk bakgrunn for aktivitet og deltakelse

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i ergoterapi.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktive læringsformer er vektlagt i emnet, som ferdighetstrening i SimArena, og gruppearbeid med presentasjon i seminar. Det vil også tilrettelegges for forelesninger i sentrale tema, selvstudium og digitale læringsformer.

I dette emnet inngår 3 dager ekstern introduksjonspraksis.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening, veiledning og studiediskusjon)
 2. Individuell oppgave om ergoterapiens historie på 2000 ord +/- 10%. Studentene skal gi hverandre muntlig tilbakemelding på oppgaven i gruppeseminar, i henhold til oppgavetekst.
 3. To individuelle flervalgstester i anatomi. Studenten har tre forsøk på testene

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen
Fem dagers individuell hjemmeeksamen på 1500 ord +/- 10%, i henhold til oppgavetekst og læringsutbytter for emnet.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen, leverer studentene en ny besvarelse.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER102 - Aktivitet og deltaking som menneskeleg behov - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • BER105 - Anatomi og fysiologi - Reduksjon: 3 studiepoeng