FØS8102 Ledelse, forbedringskultur og LEAN

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i:

 • Ledelse, særlig knyttet til kvalitetsutvikling og forbedringskultur
 • Kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring
 • Lean filosofi, prinsipper, metoder og verktøy
 • Ferdighetstrening i forbedringsledelse iht Lean-filosofi, prinsipper, metoder og verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidatene skal tilegne seg grunnleggende forståelse for og kunnskaper om:

 • Kontinuerlig forbedring og LEAN som filosofi, prinsipper, metoder og verktøy 
 • Lederrollen
 • Betydningen av struktur og kultur for kontinuerlig forbedring. 
 • Betydningen av norsk arbeidslivskontekst for arbeid med kontinuerlig forbedring
 • Utfordringer knyttet til kontinuerlig forbedring og årsaker til at endringsprosesser ofte ikke lykkes

Ferdigheter

Kandidatene skal etter fullført emne kunne:

 • redegjøre for kontinuerlige forbedringsprosesser, samt Lean filosofi, prinsipper, grunnleggende metoder og teknikker
 • identifisere og analysere problemer på egen arbeidsplass
 • planlegge og gjennomføre forbedringsprosesser ved hjelp av  relevante metoder og verktøy
 • jobbe med/gi innspill til endring av struktur og kultur i en retning som fremmer læring og utvikling

Generell kompetanse

Kandidatene skal etter fullført emne kunne:

 • Kunne forklare og kjenne til utfordringer innen kontinuerlig forbedring 
 • Ha grunnleggende kjennskap til utfordringer i forbedringsarbeid fra kartlegging av nå-situasjon til igangsetting og gjennomføring av forbedringstiltak

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er ønskelig at kandidaten har kjennskap til organisasjonsteori og minst 2 års yrkeserfaring /2 års erfaring fra deltakelse i organisasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Kombinasjon av undervisning, dialog/refleksjon og praktiske øvelser.

Studenten arbeider underveis med et eget forbedringsprosjekt.

Kurset består av  4 samlinger (en ettermiddag (15 - 19) + en dag 09- 15) - hver på 10 timer; totalt 40 timer.

Arbeidskrav

2 arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen. Det er flere aktiviteter knyttet til gjennomføringen av arbeidskravene. Dette presiseres nærmere i undervisningsplanen og ved oppstart.

Vurderingsform

Bokstavkarakter A-F settes på grunnlag av:

Individuell prosjektoppgave (100%).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skriftlige hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • EVØ-ØKB3202 (1) - Ledelse, forbedringskultur og LEAN - Reduksjon: 15 studiepoeng