FLKI8102 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole emne2, har som overordnet mål å legge til rette for at studentene utvikler solid kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om profesjonskvalifisering gjennom veiledning av nyutdannede lærere, kollegaer og lærerstudenter.

Det forutsettes at studentene aktivt er involvert i veiledning på arbeidsplassen. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

Utdanningen kan danne grunnlag for videre spesialisering, både på master- og Phd.nivå

Sentrale temaer i studiet er:

 • Endring og utfordringer knyttet til rollen som praksislærer i fremtidens barnehage/skole og masterutdanning
 • Kommunikasjon, relasjon og samspill
 • Fag og didaktikk i praksisopplæringen
 • Etiske dilemma og maktforhold
 • Lærende organisasjoner og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • Forskning knyttet til veiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har inngående kunnskap om læreres profesjonsutvikling og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • har avansert kunnskap om praksislærers rolle som lærerutdannere og betydningen av skolen og barnehagen som profesjonsfellesskap
 • har grundig kunnskap om praksisorientert forskning og utvikling i læreryrket
 • ha inngående kunnskap om veilednings- og innovasjonsprosesser på systemnivå
 • ha kunnskap om teknologi, forskning og innovasjonsprosesser innen veiledning av praksisstudenter og nyutdannede lærere
 • har inngående kunnskap om etiske perspektiver i veiledning, læreryrket og i praksisopplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge og vise forståelse for praksisveiledning og veiledning av nyutdannede lærere, med grunnlag i læreplaner og nasjonale retningslinjer
 • har gode ferdigheter i å samhandle med ulike aktører i barnehage/skole om profesjonskvalifisering- og læring i virksomheten
 • kan forstå praksislærers ansvar og rolle i praksisopplæringen på ulike nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kandidaten kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i rollen som veileder og lærer
 • kan analysere og kritisk vurdere veiledningens betydning for å styrke egen og andres profesjonelle utvikling
 • kan kritisk reflektere over veiledning som bidrar til innovasjon av barnehagens/ skolens virksomhet

Krav til forkunnskaper

 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1, 15 sp., eller:
 • Videreutdanning i veiledning rettet mot praksislærere i barnehage og/eller skole, tatt ved HSH, HiSF eller HiB, med oppstart høsten 2010 eller senere.
 • For at annen veilederutdanning skal kunne vurderes individuelt, må den være rettet mot veiledning av studenter i barnehage og/eller skole.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/ skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Emnet krever aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene.

Arbeidskrav

 • ​Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i emnet.
 • Arbeidskrav 1: Feltarbeid/ Innovasjon på egen arbeidsplass. Planlegge, gjennomføre, analysere/vurdere en avgrenset veiledningsprosess på arbeidsplassen/institusjonen. Bruk både digitale og analoge verktøy.
 • Arbeidskrav 2: Med utgangspunkt i arbeidskrav 1 skal det utarbeides et utkast til en fagtekst med et omfang på 1500 -2500 ord.
 • Arbeidskrav 3: Analyse og reflektere med basis i videopptak/videologg av veiledning.

Arbeidskravene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjent for oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Oppgave, individuell skriftlig fagtekst på 4000 ord +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

 • Oppgave: Alle
 • Muntlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler