KUN801 Tverrfagleg arbeid i kunstfaga

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

I emnet er det overordna målet å gi studentane erfaring med tverrfaglege arbeidsmåtar i faga drama, kunst og handverk og musikk. Gjennom praktisk skapande arbeid, refleksjon og tekstproduksjon vil studentane få kunnskap om korleis dei kan utvikle og gjennomføre samarbeid mellom kunstfaga, både i form av mindre prosjekt i undervisningskvardagen og i samband med større produksjonar. Metodikk og teori knytt til kreative, relasjonelle og estetiske prosessar, samhandling og gruppeleiing vil vera del av emnet. I emnet vil studentane arbeide praktisk med og reflektere over tema som til dømes dramaturgi, scenografi, improvisasjon og komposisjon. Det er eit poeng at studentane skal ha moglegheit for å knytte arbeid i emnet opp mot eigen praksis.

Emnet er nett- og samlingsbasert og rettar seg mot kulturskulelærarar, deltakarar i det frivillige kulturlivet og lærarar i grunnskulen. Innhaldet i emnet er også relevant for tilsette i barnehage.

Læringsutbytte

Kunnskapar
Studenten

 • har kunnskap om metodar for tverrfagleg arbeid
 • har kunnskap om gruppeleiing i kreative prosessar
 • har kunnskap om dramaturgi, scenografi, improvisasjon og komposisjon
 • har kunnskap om kreative og estetiske læreprosessar

Ferdigheiter
Studenten

 • kan ivareta og utnytte eige fag sin eigenart i tverrfagleg skapande samarbeid med andre kunstfag
 • kan samarbeide med kollegaer og andre fagfolk i tverrfaglege og estetiske prosessar
 • kan legge til rette for at elevar og andre deltakarar kan erfare og ta del i estetiske læreprosessar
 • kan leie og reflektere over aktivitetar og prosessar i samband med tverrfagleg arbeid

Generell kompetanse
Studenten

 • skal få erfaring med skapande og kollektivt kreativt arbeid i faga
 • kan anvende kunnskapar om kreative prosessar i samband med prosjektarbeid
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere tverrfagleg estetisk arbeid

Tilrådde forkunnskapar

Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller leiing av andre opplæringsaktivitetar i kultur- og kunstfeltet er ønskjeleg.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som eit samling- og nettbasert studium. Det blir lagt inn to samlingar a to-tre dagar. Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk prosjekt- og gruppearbeid, forelesingar og litteraturstudier

Arbeidskrav

Obligatorisk deltaking på samlingar.

Presentere erfaringar frå utprøving av didaktiske opplegg i eige eller andre si praksis.

Vurderingsform

Mappe

Bestått/ikke bestått

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel