NAB2014 Navigasjon III

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Innhald

 • Skipet manøvereigenskaper
 • Gruntvannseffektar og interaksjon mellom skip
 • Anker og fortøying
 • Bruk av taubåt
 • Is -navigasjon
 • Skip i krise
 • Hardtværoperasjonar og værruting
 • Sjøvegsregler
 • Bestikkrekning
 • Storsirkelseilas
 • Tidsrekning
 • Astronomisk navigasjon
 • Ruteplanlegging

Praktisk informasjon:

 • Emnet dekker relevante IMO krav i tråd med STCW 78 med tillegg, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med emna NAB1026 Navigasjon I og NAB1027 Navigasjon II utgjer dette faget grunnlaget for utskriving av kursbevis i ARPA, ECDIS og AIS.
 • I kombinasjon med emna NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II og NAB3010 Operativ leiing utgjer faget grunnlaget for utskriving av BRM kursbevis.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten

 • har grundig kunnskap til internasjonale regler for førebygging av samanstøyt på sjøen, og korleis gjera bruk av disse i alle situasjonar
 • har kunnskap om taubåt typar og bruk av disse i hamneoperasjonar og buksering
 • har kunnskap om skipets forskjellige komponentar og utforming som til saman utgjør grunnlaget for skipets manøvreringsevne
 • forstår kva verknad vind, bølgjer og strøm har på skipets manøvreringsevne
 • har kunnskap om gjensidig påverknad mellom skip, kanaleffektar, gruntvatn effektar, prinsipp for bruk av los og andre teknikkar for hamne-/kystseilas
 • har kunnskap om ankrings- og fortøyingsarrangement og bruken av disse
 • har kunnskapar om is- navigasjon, hardtværsoperasjonar og værruting
 • har grundig kunnskap om ruteplanlegging i alle slags farvatn, og alle forhold
 • har grundig kjennskap til handboka International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR )vol III.
 • har grundig kjennskap til oversjøisk ruteplanlegging og monitorering, inkludert bestikkrekning og astronomisk posisjonsstadfesting.

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan foreta en fullstendig av planlegging av seilas ved hjelp av kart og andre nautiske publikasjonar
 • kan bestemme posisjonen til et skip gjennom astronomiske- og terrestriske navigasjonsteknikkar på opent hav, og i kystseilas
 • kan manøvrere og handtera et skip under alle forhold, inkludert manøvrering i grunt- og trongt farvatn
 • kan anvende prosedyrane i handboken International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR )vol III.
 • Kan anvende Sjøvegsregler under seilas
 • Kan manøvrere fartøy under forskjellige miljøpåverkningar

Kompetanse:

Studenten

 • kan i simulator navigere et skip sikkert og effektivt uansett forhold
 • har ferdigheter i hamneseilas og manøvrering under forskjellige miljøpåverkningar gjennom tilpassa øvingar på simulator
 • kan anvende kunnskapen på praktiske og teoretiske problemstillingar i planlegging, overvaking og gjennomføring av seilas under alle slags forhold, og treffe grunna val
 • Sjøvegsregler(kan på bakgrunn av en hendingsrapport frå en sjøulykke/faresituasjon, kunne gjera greie for kva sjøvegsregler som er brotne, og kva handlingar med bakgrunn i sjøvegsreglene som kunne avverja ulykka).
 • Skip i krise(kan delta og lede søk og redningsoperasjon som står i IAMSAR vol.3)

Krav til forkunnskapar

NAB1026 Navigasjon I

Tilrådde forkunnskapar

NAB1027 Navigasjon II

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar og simulatorøvingar

Arbeidskrav

Innleveringer, godkjente arbeidskrav og obligatorisk oppmøte. 

 • 4 skriftlige innleveringer. Alle må vera godkjent for å ta eksamen. 
 • 1 passeringstest i WiseFlow. 
 • Obligatorisk oppmøte på simulatorøvingar gjennom undervisningsperioden. Maks 1 fråver/ "ikkje godkjent"

Vurderingsform

Praktisk- muntleg eksamen blir avvikla på simulator. vekt 30 %. Karakter A - F

Skrifteleg vurdering, 5 timar, kan skje elektronisk. Vekting 70 %. Karakter A - F

Hjelpemiddel ved eksamen

Praktisk muntleg eksamen- parallellforskyver og stikkpasser.

Skrifteleg eksamen- parallellforskyver og stikkpasser.

Astronomiske- og andre navigasjonstabeller, 1990.

Godkjend kalkulator er Casio fx-991EX. Formelsamling vert delt ut under eksamen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • NAB2004 (1) - Praktisk navigasjon II - Reduksjon: 6,5 studiepoeng
 • NAB1016 (1) - Navigasjonsinstrumenter II - Reduksjon: 1 studiepoeng
 • NAB1002 (1) - Terrestrisk navigasjon - Reduksjon: 2,5 studiepoeng