Hopp til innhald

EVN1012 Innføring i endringsledelse i maritime organisasjoner

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Faget er et nettbasert innføringsfag som kan gi studentene 2,5 studiepoeng (sp) dersom de avlegger hjemmeeksamen. Kursdeltakere som ikke velger å ta eksamen, vil få utdelt et kursbevis. Kurset går over totalt 12 undervisningstimer fordelt over 6 bolker. Hver bolk vil bestå av 4 x 30 minutter pluss 15 minutter pause mellom hver undervisningsøkt. En undervisningsøkt vil være på totalt 3 timer inkludert pauser. Bolkene vil bli avholdt to ganger hver uke i 3 uker. Sentrale tema i faget er endringsledelse, lærende organisasjoner, verdibasert ledelse og bærekraftig ledelse.

Vekten vil bli lagt på utfordringer og dilemmaer i praksis som er viktige for ansatte på ulike nivåer innen maritime og maritimt relaterte virksomheter, både private og offentlige.

Læringsutbytte

:  Deltakerne skal ha kunnskaper om sentrale tema i hovedemnet endringsledelse. Særlig da grunnleggende kunnskaper om de mest vanlige utfordringer som møter ledere i maritimt relaterte virksomheter i styrte organisatoriske endringsprosesser; og de mest vanlige feil som blir gjort i slike prosesser.

:  Deltakerne skal med bakgrunn i teori og forskning fra pensum gjenkjenne sentrale elementer i organisatoriske endringsprosesser og i noen grad forklare feil de observerer blir gjort i slike prosesser.

  • Deltakerne skal ha innsikt i de mest sentrale utfordringer og dilemmaer innenfor faget endringsledelse
  • Deltakerne skal ha evne til å utvikle egen lederstil i organisatoriske endringsprosesser og reflektere over hvordan en selv og andre kan stimuleres til læring og utvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra og interesse for maritim og/eller maritimt relatert virksomhet. Deltakerne må være i stand til å følge forelesningene og lese samt forstå engelsk skriftlig.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset undervises digitalt. Undervisning består av webinarer, hvor foreleser legger opp til samtaler, dialog med og innspill fra studenter samt åpent for spørsmål. I tillegg vil det være interaksjon på en felles digital læringsplattform.

Obligatorisk læringsaktivitet

Faget er et nettbasert innføringsfag som kan gi studentene 2,5 studiepoeng (sp) dersom de avlegger hjemmeeksamen. Kursdeltakere som ikke velger å ta eksamen, vil få utdelt et kursbevis. Kurset går over totalt 12 undervisningstimer fordelt over 6 bolker. Hver bolk vil bestå av 4 x 30 minutter pluss 15 minutter pause mellom hver undervisningsøkt. En undervisningsøkt vil være på totalt 3 timer inkludert pauser. Bolkene vil bli avholdt to ganger hver uke i 3 uker. Sentrale tema i faget er endringsledelse, lærende organisasjoner, verdibasert ledelse og bærekraftig ledelse.

Vekten vil bli lagt på utfordringer og dilemmaer i praksis som er viktige for ansatte på ulike nivåer innen maritime og maritimt relaterte virksomheter, både private og offentlige.

Vurderingsform

Skriftlig individuell hjemmeeksamen, 4 timer.

Bestått / ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler