BSOP23 Sosialt arbeids praksis 3. studieår

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet er studiets andre praksisperiode. Det er lagt til 5. semester og går over 13 uker. Praksisperioden bygger på første praksisperiode, og ses i sammenheng med denne.

En sentral målsetting er at studentene skal få anledning til å arbeide mer selvstendig i denne perioden. De skal kunne arbeide på ulike nivå i sosialt arbeid med individ, grupper og nærmiljøarbeid alt etter hva som er mulig på praksisplassen. Denne praksisperioden vil også være egnet for prosjektarbeid.

Dersom studentene ikke har fått anledning til å arbeide med forvaltningsarbeid i første praksisperiode, så er det en målsetting at de skal gjøre det i denne perioden.

På grunn av at studenter kan være i praksis på ulike områder, vil det som skiller denne perioden fra første praksisperiode være at studentene gjennom sitt 2. studieår har hatt teoretisk undervisning og ferdighetstrening spesielt rettet mot rus, psykisk helse, barnevern, sosialt arbeid med barn og familier, samfunnsarbeid og prosjektarbeid. Det betyr at studentene har økt kunnskapsgrunnlag for å kunne gå inn i arbeidet med sammensatte og komplekse problemområder.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten...

 • kan beskrive og gjøre rede for ny kunnskap som er relevant for den aktuelle praksisplassen
 • kan beskrive og gjøre rede for teoretisk kunnskap fra samtlige 3 studieår
 • kan gjøre rede for relevant teori om refleksjon i arbeid med oppgave knyttet til aktuelle problemstillinger i praksis
 • kan gjøre rede for betydningen av tverrprofesjonell læring og tverrprofesjonell samhandlingskompetanse 

Ferdigheter Studenten...

 • kan vurdere og analysere sosiale problem og foreta beslutninger
 • kan foreslå og iverksette tiltak i forhold til enkeltpersoner og grupper
 • kan vise metodisk mangfold, vurdere og ta beslutninger
 • kan anvende ulike metoder i sosialt arbeid i samhandling med brukere/klienter
 • tar initiativ til tverrprofesjonell samhandling som inkluderer brukere som likeverdig part minst en gang i løpet av praksisperioden
 • formidler egen kompetanse og vurdering til samarbeidende profesjonsgrupper
 • koordinerer tiltak i samarbeid med brukere og andre aktører 

Generell kompetanse Studenten...

 • kan presentere egen fagkunnskap og profesjonell rolle
 • kan identifisere og anerkjenne samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • viser utvikling av yrkesidentitet
 • viser evne til refleksjon ved å analysere og vurdere ulike situasjoner
 • vurderer egen faglig og personlig utvikling fra den første praksisperioden og sette ord på hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger en trenger å arbeide mer med

Krav til forkunnskaper

Forutsetning for å kunne ha praksisstudier er deltakelse på obligatorisk undervisning og gjennomført eksamener i første og andre studieår.

Undervisnings- og læringsformer

I praksisperioden inngår praksisforberedelse som inneholder gjennomgang av teorigrunnlag for arbeid med oppgaver og fokus på voldsmestring i arbeidslivet. I perioden er det en samling på skolen, for gjennomgang av utkast til refleksjonsoppgave.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent;

 1. opplæringsplan
 2. refleksjonsoppgave
 3. tverrprofesjonell oppgave
 4. avsluttende praksisrapport
 5. godkjent deltakelse på obligatorisk praksisundervisning. Fravær utover 10% innebærer ikke godkjent deltakelse.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig for gjeldende praksisperiode.

Vurderingsform

Praksisstudier, 13 uker

Praksisstudiene er obligatorisk, og det er krav om 90 % tilstedeværelse. Krav til oppmøte kan ikke fravikes på grunn av sykdom jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet

Vurderingsuttrykk

Praksisstudiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Høgskolen gjør vedtak om praksisstudiene skal kunne vurderes til bestått. I vurderingen skal det legges særlig vekt på studentens oppfyllelse av tilstedeværelsesplikt, at studentens skriftlige oppgaver er godkjent og at praksisveileders midtevaluerings og sluttevalueringsrapport er godkjent. Kontaktlærers vurdering av studentens gjennomføring av praksisstudier vil kunne få betydning dersom det er tvil om praksisstudier kan bli godkjent.

Dersom det på noe tidspunkt i praksisperioden oppstår begrunnet tvil om praksisstudiene skal kunne vurderes til bestått, skal studentene få skriftlig meddelelse om dette i samsvar med § 5 i departementets forskrift om faglig innhold og vurderingsordninger for sosionomutdanningen. Dette betyr at studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet praksisperiode skal få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om bestått praksis. Instituttleder eller annen representant for høgskolen skal uten ugrunnet opphold innkalle student, praksisveileder og kontaktlærer til saksforberedende møte. For øvrig gjelder de regler om partsrettigheter, saksforberedelse, vedtak og klage som følger av lover og forskrifter.

Gjennomføring av ny praksis

Det blir ikke arrangert Ny praksisperiode. Ved ikke bestått praksis, vil studenten få tilbud om ny praksisperiode neste gang denne arrangeres ordinært.