Hopp til innhald

ELE251 LabVIEW programmering

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler bruk av LabVIEW for innhenting, bearbeiding, presentasjon og generering av prosessdata.

Innhold

 • Grunnleggende grafisk programmering
 • Variabler, strukturer, arrays og clustere
 • Producer/Consumer-struktur
 • Data inn og ut via eksterne kort (DAQ)
 • Prosesskontroll med LabVIEW

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har oversikt over programmeringsstrategier for grafisk programmering.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å programmere i LabVIEW

Generell kompetanse

 • Kandidaten er i stand til å delta i planlegging, igangsetting og drift av et system basert på LabVIEW

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes kunnskaper tilsvarende:

 • ELE100/ELE141 Elektrofaglig basis 1
 • ELE101/Elektrofaglig basis 2
 • ELE102 Datateknikk og mikrokontrollere

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske oppgaver

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Fire godkjente praktiske laboratorieøvinger
 • Gyldighet på obligatoriske arbeidskrav er 5 påfølgende semestre

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb. Karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Mulighet for muntlig eksamen dersom det er ti eller færre studenter oppmeldt til eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

PC som ikke er tilkoblet nettverk, alle skrevne og trykte hjelpemidler, samt valgfri kalkulator.

Mer om hjelpemidler