Hopp til innhald

MGBPP550 Profesjonsrettet pedagogikk 2, emne 2 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid teoretisk og vitenskapelig forankring i profesjonsrettet pedagogikk og fagdidaktikk. Problemstillingen for masterarbeidet skal være orientert mot arbeid i klasserommet og knyttes til undervisning og læring i fag. Temaet for oppgaven skal rettes inn mot profesjonsutøving, være tilknyttet didaktikk og samtidig være preget av fellesemnene (pedagogikk, pedagogisk handling, pedagogikkvitenskap). Oppgaven skal framstilles skriftlig, eventuelt kombinert med vedlagt digitalt lyd- og billedmateriale. Oppgaven kan eventuelt også være del av et større forskingsprosjekt ved institusjonen. 

 • pedagogikk og fagdidaktikk som forskningsområder
 • vitenskapsteori knyttet til pedagogisk forskning 
 • normativitet i pedagogisk forskning
 • kurs i bruk av bibliotektjenester og databaser som forskingsressurs
 • samhandling om pågående forskingsarbeid, innhold og form
 • "Key note"- presentasjoner om forsking som foregår i studentens forskingsmiljø, av fagpersonalet
 • det blir oppmuntret til konferansedeltakelse

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap og forståelse når det gjelder

 • hva det vil si å forske med hjelp av vitenskapsteori og forskningsmetode, spesifikt knyttet til pedagogiske handlinger, pedagogikk, pedagogikkvitenskap og fagdidaktikk.
 • innsikt i hvordan vitenskapelige perspektiver gir grunnlag for analyser av datamateriale, knyttet til egen studie, men også utover egen studie
 • god kjennskap til forskningslitteratur
 • innsikt i forskningsetiske problemområder og retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan anvende kunnskap med hensyn til

 • pedagogiske og forskningsmessige problemstillinger og/ eller hypoteser
 • beskrivelser og kritiske drøftinger av interessefeltet masteroppgaven undersøker
 • beskrivelser av den vitskapstradisjonen en har plassert seg i gjennom eget studie, og i kontrast til andre tradisjoner
 • argumentasjon for eget metodevalg
 • drøftinger av annet forskingsarbeid, også knyttet til forskningsetiske problemstillinger
 • tekstformuleringer om et didaktisk saksfelt, rettet mot praksisfeltet og forskermiljø
 • kritisk evaluering, analyse og bruk av ulike datakilder

Generell kompetanse

Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter i forhold til

 • pedagogisk tenkning som utgangspunkt for drøftinger av mulige sammenhenger mellom allmenndidaktikk og fagenes didaktikk
 • normativitet som forskningsetisk utfordring i pedagogisk forskning
 • å orientere seg i praksisfeltet og være orientert i forskningstradisjoner
 • å se potensiale for utviklingsarbeid og ny forsking
 • å kunne fremme forskningsbaserte diskusjoner og forskingssamarbeid i barnehage og skole 

Krav til forkunnskaper

Bestått FoU-oppgave.

Anbefalte forkunnskaper

Emner pedagogisk handling, pedagogikk (syklus 1); pedagogikkvitenskap (syklus 2) 

Undervisnings- og læringsformer

-

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidet med masteroppgava blir knytt til ansatsseminar. Disse er relatert til tema i de ulike oppgavene. Hver student skal gjennomføre en presentasjon på ca. 10 minutt av eget prosjekt. Det er og en forutsetning at studenten tar aktiv del i diskusjoner knyttet til presentasjoner gjort av medstudenter. Studenten deltar på alle ansatsseminar som blir arrangert.

Et av de obligatoriske arbeidskravene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Vurderingsform

Masteroppgave.

Vurderingskriterium vil gis i form av egne retningslinjer for masteroppgava. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler