MSS530 Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet definerer og utdyper begrepene "pasientsikkerhet" og "kvalitetsforbedring" og "kunnskapsbasert praksis". Emnet gir innføring i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode som grunnlag for å kunne utøve kunnskapsbasert praksis og drive fagutvikling. Studiet vektlegger kunnskap om kvalitetsforbedring som en kontinuerlig prosess for å systematisk forbedre helsetjenesten gjennom planlegging, utprøving, evaluering og justering av tiltak. I tillegg vektlegges kunnskap og refleksjon om verktøy og fremgangsmåter for de ulike fasene i praktisk forbedringsarbeid. Studentene skal i løpet av emnet utvikle kompetanse i hvordan utvikling, iverksetting og oppfølging av nasjonale satsinger i helse- og omsorgstjenesten skal sikre at pasientbehandling gjennomføres uten skade for pasienter og brukere.    

 Pasientsikkerhet: 

 • Sentrale lover og forskrifter for pasientsikkerhet og forbedringskunnskap  
 • Nasjonale innsatsområder for pasientsikkerhet 
 • Verktøy for ledelse av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring   
 • Spesiell oppmerksomhet på fagområder som bidrar til pasientsikkerhet 

Kvalitetsforbedring: 

 • Bruk av modell for systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten  
 • Strategier for hvordan man bygger kompetanse om kvalitetsforbedring i praksis, og hvordan man tar i bruk erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende og aktivt involverer dem i forbedringsarbeidet 

Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis: 

 • Innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og forskningsetikk 
 • Bruk av modell for kunnskapsbasert praksis 
 • Refleksjon over hvilke kunnskapskilder som er utgangspunkt for praksis 
 • Refleksjon over egen praksis 
 • Spørsmålsformulering 
 • Litteratursøk 
 • Kritisk vurdering av ulike kunnskapskilder 
 • Anvende kunnskap 
 • Evaluere praksis  

Læringsutbytte

En student med fullført emne har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 Kunnskap:
Studenten…

 • har inngående kjennskap til oppdatert og relevant forsking om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 
 • har inngående kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap om pasientsikkerhet kan brukes for å utvikle system, tjenester og støttefunksjoner for å forebygge skade på pasient. 
 • har inngående kunnskap om systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten som en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer.  
 • kan anvende kunnskap om prinsipper for implementering av tiltak i klinisk praksis. 
 • har inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign og datainnsamlings- og analysemetoder. 
 • har inngående kunnskap om krav til forskningsetikk innen helseforskning. 
 • har inngående kunnskap om modell for kunnskapsbasert praksis. 

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan identifisere, analysere og formidle uønsket variasjon og risiko som har betydning for pasientsikkerheten. 
 • kan bruke prinsippene og trinnene i forbedringsmetodikk. 
 • kan analysere og reflektere over bruk av relevante verktøy og ulike trinn/faser i forbedringsarbeid. 
 • kan bruke relevante metoder for å tall- og tidfeste mål for forbedring. 
 • kan bruke relevante metoder for å definere indikatorer for forbedring. 
 • kan analysere og prioritere forbedringstiltak. 
 • kan analysere og bruke relevant forskningslitteratur i utarbeiding og design av forbedringsprosjekter.  
 • kan gjennomføre et systematisk litteratursøk og kritisk vurdere resultat av litteratursøket. 
 • kan bruke relevant forskningsdesign og datainnsamlingsmetoder på bakgrunn av kliniske problemstillinger. 
 • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningsresultater i sykepleie og andre relevante disipliner. 

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan anvende og formidle modell for kunnskapsbasert praksis. 
 • kan bidra til å kvalitetssikre pasientsikkerhetsarbeid og kvalitetsforbedringsarbeid.  
 • kan anvende aktuelle verktøy innen forbedringsmetodikk.
 • kan analysere etiske aspekter ved pasientsikkerhets- og kvalitetsforbedringsarbeid. 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å arbeide vitenskapelig med problemstillinger knyttet til pasientsikkerhet- og forbedringsarbeid. 
 • kan bidra til å vurdere om kvaliteten på tjenestene som utøves er på et forsvarlig nivå i henhold til lover, forskrifter, faglige og etiske retningslinjer. 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å iverksette og lede forbedringsarbeid. 

kan bidra til å fremme implementering av kunnskapsbasert praksis i sin kliniske spesialitet.   

Krav til forkunnskaper

.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning med vekt på studentdeltakelse, ressursforelesning, gruppearbeid, fremlegg, opposisjon, veiledning, digitale verktøy og selvstudier. 

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 1. Gruppefremlegg (15 min) og gruppeopposisjon (15 min) på klinisk audit/ forbedringsprosjektet. 
 2. Statistikk test MCQ. Tre forsøk.  

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldig i ett semester etter godkjenning.  

Vurderingsform

Deleksamen Del 1:

Oppgave
Plan for klinisk audit.
Skriftlig gruppeoppgave som viser inngående innsikt i arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  Omfang 3000 ord +/-10%. 

Alle deltakerne i gruppen skal bidra til et felles produkt. Oppstår det tvil om en eksamenskandidat har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt skal det hentes inn skriftlig individuell uttalelse fra alle gruppemedlemmene, faglig veileder eller emneansvarlig. Høgskulen kan gjøre vedtak om at eksamenskandidaten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen.

Deleksamen Del 2: 

Hjemmeeksamen over 2 uker
Kritisk vurdering av vitenskapelig artikkel. Omfang: 3000 ord +/-10%. 

Vurderingsuttrykk
Begge deleksamener vurderes til bestått/ikke bestått. 

Ny eksamen deleksamen Del 1
Ved ikke bestått deleksamen Del 1 må oppgaven bearbeides og leveres til ny eksamen.

Kandidater som har gyldig fravær fra gruppeeksamen, kan levere individuelt.

Ny eksamen deleksamen Del 2
Ved ikke bestått deleksamen Del 2 blir det gitt ny oppgavetekst til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler kan benyttes fritt i arbeidet med oppgaven 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KLS200 (1) - Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis - Reduksjon: 15 studiepoeng