UVK801 Undervisning og sikkerhet for ferdsel i, ved og på vann

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Faglig innhold i emnet er:

 • Sikkerhetslovgivning, HMS - Trygg opplæring ute
 • https://svommedyktig.no/om-opplaringen/kven-er-ansvarleg-for-at-eleven-blir-symjedyktig/Hvem har ansvaret
 • Svømmedyktighet, selvberging, livredning i læreplanverket
 • Planlegging, organisering og gjennomføring av utendørs svømme og livrednings-opplæring
 • Utdannelse til sertifisering av livredningsprøve
 • Livredningsattest ute: 
  • Hoppe/stupe fra 1 til 2 meters høyde
  • Bruk av forlenget arm
  • Svømme 25 meter (50 meter frem og tilbake) for så å dykke ned og hente opp livredningsdukke fra 2 til 3 meter (avhengig av sikt i vannet)
  • Ilandføre bevisstløs/panisk person 25 meter, og trekke/løfte person opp på land
  • Gjennomføre hjerte- og lungeredning på øvingsdukke og tilkalle hjelp

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om svømmedyktighet, selvberging, livredning og progresjon i læreplanverket
 • har kunnskap om planlegging, organisering og gjennomføring av utendørs svømme- og livredningsundervisning i eget nærmiljø
 • har kunnskap om sikkerhetslovgivning, HMS i forbindelse med svømming, livredning og bading ute, herunder risikovurdering, organisering, gruppestørrelse, valg av område og bruk av utstyr
 • har kjennskap til trygg ferdsel på islagte vann

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i vanntilvenning, svømmedyktighet og livredning ute
 • kan ta ansvar for sikkerheten i forbindelse med svømme- og livredningsundervisning ute
 • Kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevers sikkerhet i forbindelse med svømme- og livredningsundervisning ute
 • kan vurderer egne ferdigheter og begrensninger i rollen som livredder
 • kan håndtere vanntemperatur (kontroll av pusten), bølger og strøm og selvberging ute
 • kan anvende ulike teknikker for vanntrening, flyting og selvberging
 • kan anvende ulike teknikker for ilandføring av personer, herunder ulike prinsipper av forlengede arm, nærme seg person i vannet, og bruk av flytemidler samt kameratredning med kano og båt
 • kan dykke og i landføre en panisk/bevisstløs person
 • kan anvende livreddende førstehjelp i naturen, herunder behandling av hypotermi 
 • kan lage en gjeldende alarmplan utifra eget nærmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i sammenhengen mellom sikkerhetslovgivning, krav til vannkompetanse i læreplanverket fra begynneropplæring til svømme- og livredningskompetense i grunnskolen
 • kan planlegge og gjennomføre selvberging og livredningsundervisning i grunnskolen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Være i stand til:

 • Svømme 100 meter på rygg og 100 meter på magen inne
 • Hoppe fra 5 meter
 • Dykke ned og hente dukke på 3 meters dybde
 • Trekk/berge person 25 meter
 • Ilandføre person
 • Gi livreddende førstehjelp

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er en blanding av webinar, samlinger, forelesning, gruppearbeid, praktisk inne- og uteundervisning og hjemmearbeid/forberedelse. Stipulert til ca. 90 minutter med webinar og to  todagers samlinger.

De to første punktene er satt opp som webinar og vil være gratis for alle interesserte på skolen (f.eks. ledelsen)

1. Sikkerhetslovgivning, HMS - Trygg opplæring ute

2. Hvem har ansvaret 

Resterende punkter i innholdet i kurset er lagt til to todagers samlinger (tilsammen 4 dager) (pkt 3-6) som kun vil være mulig å følge for studenter med opptak til studiet.

Arbeidskrav

 • Aktiv deltakelse på ferdigheitstrening. 100% fremmøte til teori.
 • Utarbeide en lokal risikovurdering, HMS-plan og alarmplan for undervisning og bading ute i, på og ved vann

Blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

 • Praktisk eksamen del 1, undervisningsopplegg, ca. 30 minutter, teller 50%
 • Praktisk eksamen del 2 - utendørs livredningsprøve ca.30 minutter, teller 50 %

Karakterskala A -F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler