Hopp til innhald

FHA-P2 Praksis knyttet til fysisk aktivitet, trening og helse

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og med de supplerende retningslinjene for praksisstudiet.

To ukers praksis knyttes til emnet Trening og Helse, FHA612. Praksisperioden er en obligatorisk del av bachelorstudiet i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet og gjennomføres høsten andre studieår. Studenter som får innvilget fritak av emnet FHA612 (Trening og helse) kan etter søknad innvilges fritak fra denne praksisperioden.

I praksisperioden får studentene erfaring med hvordan fysisk aktivitet kan brukes for ulike grupper i en helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende eller habiliterende fase. I denne praksisperioden brukes institusjoner flere steder i Norge, og studenten må være forberedt på å bo borte i hele praksisperioden. Noe praksis kan foregå på kveldstid. Reiseutgifter utenfor Sone Bergen vil bli dekket. Reiseutgifter innen Sone Bergen i forbindelse med praksis må dekkes av den enkelte student.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og trening kan brukes aktivt for ulike grupper i et helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende eller habiliterende perspektiv
  • har kunnskap om planlegging og tilrettelegging av trening for ulike grupper
  • har kunnskap om yrkesetiske retningslinjer innen folkehelsearbeidet

Ferdigheter

Studenten

  • kan alene og sammen med andre planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, og vurdere opplegg med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper
  • kan samarbeide og kommunisere med kollegaer og andre samarbeidspartnere

Generell kompetanse

Studenten

  • har evne til å fremstå profesjonelt i møte med brukergrupper og kolleger
  • har evne til å vurdere og formidle tiltak for å øke den fysiske aktiviteten i en gruppe

Studenten skal også:

  • ha møtt opp til rett tid og sted og vært til stede i praksisperioden
  • ha utført pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte
  • ha vist tilfredsstillende evne, interesse og vilje til samarbeid og kommunikasjon med målgrupper og ansatte på arenaen.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Praksisen kan bestå av observasjon, instruksjon, deltakelse, ledelse og veiledning, eller en kombinasjon av disse, med enkeltpersoner eller i grupper. Studentene bør også delta på fag- og teammøter der dette er mulig og hensiktsmessig. Det forventes at studentene deltar aktivt i de oppgavene praksisstedet pålegger dem.

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltakelse i 2 ukers praksisopplæring inkludert forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatoriske arbeidskrav. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksisveileder så langt det er mulig, inkludert eventuelt teamarbeid, møter og annet samarbeid.

Studenten skal skrive et refleksjonsnotat etter endt praksis, samt ha et muntlig fremlegg i klassen ved praksisoppsummering.

Vurderingsform

Praksis, 2 uker.

Karakterskala Bestått/Ikke bestått.

Skriftlig, forenklet sluttvurdering gis i individuell samtale. Ved ikke bestått praksisperiode skal det også gis skriftlig begrunnelse for karakteren.

Dersom en student blir vurdert til ikke bestått har vedkommende rett til ett (1) nytt forsøk, jfr. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. Forenklet sluttvurdering blir gitt etter at praksisperioden er gjennomført. For øvrige regler og rutiner se retningslinjer for praksisstudiet i utdanningen.