Hopp til innhald

ANE506 Kliniske studier 3

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom 14 uker kliniske studier lære om psykososiale reaksjoner og opplevelser ved akutt og/eller kritisk sykdom i alle aldersgrupper og ulike kulturer. Emnet vektlegger også etiske og juridiske retningslinjer for anestesiavdelinger, samt økonomiske og organisatoriske forhold av betydning for utøvelsen av anestesisykepleie. Emnet oppøver evnen til å vurdere dagens praksis opp mot anestesisykepleiers funksjon og ansvar, og evnen til å reflektere og beskrive anestesisykepleie i lys av etikk, etiske retningslinjer, aktuelle lover, forskrifter, og sentral teori i anestesisykepleien.

Emnet oppøver selvstendig kritisk vurdering og analyse for valg av anestesiformer og metoder. Emnet oppøver handlingsberedskap til å eget ansvar, initiativ og selvstendige beslutninger ut fra den enkelte pasients behov og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse. Emnet legger tilrette for å vise klar faglig fremgang, ta ansvar og vise evne til selvstendige vurderinger i utøvelsen av anestesisykepleie, både elektive og mer akutte og komplekse situasjoner. Pasientens sikkerhet er sentralt i emnet. 

 • Den ikke fastende pasient
 • Komplikasjoner ved anestesi
 • Pasienten som har eller kan utvikle alvorlig svikt i ulike organ eller organsystem
 • Anestesisykepleierens oppgaver prehospitalt, ved katastrofeberedskap og i forhold til akuttfunksjon i sykehus
 • Anestesisykepleiers oppgaver ved preoperativ vurdering / preoperativ visitt
 • Anestesisykepleie ved gjennomføring av generell anestesi til ASA1 og 2 pasienter
 • Anestesisykepleie ved gjennomføring av anestesi til ASA 3 og 4 pasienter
 • Prinsipper ved, og bruk av ikke tekniske ferdigheter
 • Undervisning og veiledning
 • Administrasjon og ledelse
 • Anvende forskningsbaserte kunnskaper i klinisk praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne gir følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har avansert kunnskap innen anestesisykepleie for å kunne ivareta akutt og /eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase i og utenfor sykehus
 • har avansert kunnskap i ivaretagelse av pasient før,- under og etter anestesi
 • har avansert kunnskap om anestesiologi og akuttmedisin
 • har inngående kunnskap om pasientens og pårørendes opplevelser, reaksjoner og behov ved akutt og/eller kritisk sykdom i et alders- og flerkulturelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om observasjoner, kliniske vurderinger, monitorering og komplikasjoner ved akutt og/eller kritisk sykdom, anestesi, sedasjon og analgesi
 • har avansert kunnskap i å opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der de er truet
 • har avansert kunnskap i å redusere stress, smerte og ubehag ved kirurgisk behandling og undersøkelse
 • har inngående kunnskap om formidling av tilpasset informasjon om anestesi og anestesisykepleie til pasienter, pårørende, kolleger og andre fagpersoner
 • kan kritisk reflektere faglige problemstillinger med utgangspunkt i anestesisykepleiens egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder i den kliniske utøvelsen av anestesisykepleie
 • har inngående kunnskap og kan reflektere over anestesisykepleieren sine roller, funksjon og ansvar

Ferdigheter: Studenten...

 • kan arbeide selvstendig med problemløsning relatert til anestesisykepleiernes fag,-funksjons -og ansvarsområder
 • kan arbeide selvstendig og ansvarlig ved gjennomføring av generell anestesi på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA 1 og 2) etter gjeldende retningslinjer
 • kan selvstendig overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
 • kan selvstendig identifisere væske og elektrolyttforstyrrelser og igangsette adekvat behandling som følge av kirurgisk behandling og anestesi
 • kan administrere anestesi til pasienter som har mer komplekse sykdomstilstander (ASA 2 og 3 ) i samarbeid med anestesilege
 • kan kritisk reflektere rundt eksisterende teori og metoder innenfor anestesiologi, avansert medisinsk behandling og anestesisykepleie
 • kan ta selvstendige beslutninger og iverksette handling i akutte situasjoner

Generell kompetanse: Studenten...

 • har avansert kompetanse i tekniske og ikke tekniske ferdigheter i samhandling med pasient, pårørende og personell
 • har handlingskompetanse i anestesisykepleie
 • kan samarbeide flerfaglig og tverrfaglig i pasientbehandlingen
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innen anestesisykepleie med utgangspunkt i relevant fagkunnskap, forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen anestesisykepleie
 • kan bidra i innovasjonsprosesser i egen kliniske praksis

Krav til forkunnskaper

ANE505 (Kliniske studier 2)

Undervisnings- og læringsformer

 • Kliniske studier og selvstudie
 • Kliniske studier
 • Klinikksamling
 • Veiledningssamtaler
 • Praktiske øvelser
 • Simulering
 • Innlevering av skriftlig læringsutbytter og evalueringsskjemaer
 • Refleksjonsnotat ukentlig, 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Kliniske studier vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sine kliniske ferdigheter, samt at læringsutbytter og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt.I tillegg inngår skriftlig arbeid. 

Inkludert i vurderingen inngår skriftlig arbeid knyttet til læringsutbyttebeskrivelsen, relatert til praksisstedet, studentens egen evaluering samt refleksjonsnotat. 

En praksisperiode kan omfatter en eller flere seksjoner, der alt må være godkjent før emne kan vurderes til bestått/ikke bestått. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis, og tvilen oppstår før studenten er halveies i praksisperioden, skal studenten få skriftlig varsel. Det skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.

Ny praksisperiode 

Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode.

Studenten må selv legge vurderingsskjema inn i WiseFlow, senest en uke etter vurderingssamtalen. 

Se https://www.hvl.no/student/praksis/helseogsosial/sjukepleie/informasjon om praksis for FHS

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler