Hopp til innhald

BO6-2001 Bacheloroppgave regnskapsfører

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Studentene skal bruke fagkunnskap og forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fagområdene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett eller rettslære.

Bacheloroppgaven skal skrives i gruppe på 3 - 4 personer. Ved særlige tilfelle kan emneansvarlig etter skriftlig søknad innvilge dispensasjon fra dette kravet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har oppdater og inngående kunnskap om relevante teorier og metoder knyttet til valgt problemstilling innen fagområdene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett eller rettslære.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid knytt til valgt tema/problemstilling.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan gjøre rede for en faglig problemstilling.
 • Kan utvikle ei konkret problemstilling innen fagområdene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett eller rettslære, og som er av faglig og/eller samfunnsmessig interesse.
 • Kan finne, velge og fordype seg i relevant teori for problemstillingen.
 • Kan vurdere, og velge ut, relevante metoder for å finne svar på problemstillingen.
 • Kan planlegge og gjennomføre innhenting av empirisk data og bearbeide disse.
 • Kan analysere data og diskutere funna opp mot teori.
 • Kan vurdere funna og komme fram til en konklusjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre et prosjekt med begrensende ressurser.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekt som strekker seg over tid, alene og som medlem av en gruppe, og som er i tråd med etiske krav og retningslinjer og personopplysningsloven.
 • Kan formidle problemstillinger, fagstoff og løsninger skriftlig og muntlig.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaring med andre med bakgrunn innen regnskapsfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Viser evne til kritisk tenking og er bevisst egne verdier og hvordan disse kan påvirke forskningen de har utført.

Krav til forkunnskaper

Avlagt minst 90 studiepoeng ved oppstart av 5. semester, der minimum 30 studiepoeng må være knytt til regnskap og skatt.

Bestått BØA115 Statistikk eller lignende og minimum ha bestått arbeidskravet i ME6-1002 Samfunnsvitenskapelig metode.

Ved særlige grunner kan emneansvarlig etter skriftlig søknad innen oppgitt frist gi dispensasjon. Etter skriftlig søknad kan studenter som ikke er tatt opp på studiet søke om å få gjennomføre emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid i grupper. Studenten har selv ansvar for fremdrift og utforming av oppgaven. For å forberede og støtte studentene i skrivearbeidet er det utarbeidet en serie med seminar og videoer. Aktiv bruk av veiledning er likevel den viktigste læringsformen i emnet. Veiledning bli gitt etter avtale med tildelt veileder, maksimum fire veiledningsøkter per gruppe. ‘Rettleiaren for bachelotoppgåva ved institutt for økonomi og andminsitrasjon, campus Sogndal’ gir utfyllande informasjon om innold og omfang på veiledningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Kravet for å levere bacheloroppgaven til sensur er:

 1. Studentene avtaler, forbereder og deltar på den obligatoriske veiledningsøkten, og signerer veiledningskontrakten.
 2. Muntlig refleksjon rundt egne verdier og hvordan disse kan påvirke forskningen studentene utfører. Gjennomføres som en del av veiledningen, men må komme i tillegg til den obligatoriske veiledningsøkten.
 3. Aktiv deltaking på plakat-verkstedet og levering av ferdig plakat av bacheloroppgaven. Dette inkluderer også tilbakemelding til en annen gruppe.

Vurderingsform

Bacheloroppgave i gruppe på 3 - 4 studenter

Justerende muntlig eksamen

Karakterskala A - F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle, men oppgaven skal være studentenes selvstendige arbeid. Dermed kan gruppene for eksempel ikke bruke KI-verktøy til å produsere tekst eller på andre måter forhindre sensor sine muligheter for å vurdere studentenes evner. Utfyllende informasjon finnes i 'Rettleiaren for bacheloroppgåva ved institutt for økonomi og administrasjon, campus Sogndal.'

Mer om hjelpemidler