Hopp til innhald

BRL105 Friluftsliv og naturguiding vinter I

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Gjennom teori og ekskursjonar skal studentane tileigne seg grunnleggande kunnskap og erfaring knytt til trygg ferdsel og opphald i naturen vinterstid, ofte med ski på beina. I denne første delen av emnet held vi oss hovudsakeleg under tregrensa, medan vi beveger oss opp i fjellet i del II.

Under ekskursjonane arbeider vi med å skape trivsel i gruppa gjennom gode leir- og ferdselsrutinar, bruk av vinterbål og vekt på aktivitetar som styrker samhaldet i gruppa. Under temaet førstehjelp blir det arbeida med ulike skader/sjukdommar/generell nedkjøling som kan oppstå i friluftslivssamanheng. Kartforståing, bruk av kompass og enkel bruk av GPS som verktøy med forståing av kartkoordinatar er også sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om tradisjonelt (nordisk) vinterfriluftsliv
 • kunnskap om leirliv, mat, ferdselsmønster og rutinar i naturen vinterstid
 • kunnskap om spesielle risikomoment om vinteren, til dømes kulde og faren for snøskred.

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre trygge turar vinterstid med fokus på læring og trivsel.
 • orientering i vinterfjellet både ved hjelp av kart, kompass og GPS.
 • gjenkjenne skredterreng, og ha grunnleggende forståelse for snøkjennskap samt planlegge trygge skiturer.
 • bruke relevant utstyr, etablere gode leirplasser, rutiner for god ferdsel.
 • overnatte i telt og i snøen både som del av ferdsel over fleire dager og som nødbivuakk.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne vurdere sikkerhet i naturen vinterstid
 • reflektere kritisk rundt korleis ein kan skape gode naturopplevingar for grupper vinterstid

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Friluftsliv og Naturguiding I - BRL103

Eller tilsvarende emne.

Undervisnings- og læringsformer

Noko teori vil bli formidla som førelesningar, men undervisnings og læringsformene i dette emnet vil i stor grad gå føre seg utandørs og knytast til praktisk erfaring.

Ekskursjonar

 • Introduksjon til vinterfriluftsliv, 2 enkeltdagar
 • Skogstur vinter, 2 dagar
 • Fjelltur, 3 dagar

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Aktiv deltaking på ekskursjonar (planlegging, gjennomføring og evaluering)
 • Refleksjonsnotat knytt til eiga læring etter kvar tur

Alle arbeidskrav skal være bestått for å kunne ta eksamen.

Vurderingsform

Individuell, munnleg eksamen, gradert karakter (A - F). Eksamen er delt i emna vinterfriluftsliv, førstehjelp og orientering, der alle emner må vere bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel