Hopp til innhald

BYG102 Statistikk og landmåling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette emnet har en todelt rolle. I landmålingsdelen skal studenten lære grunnleggende prinsipper for landmåling. Studenten skal lære om sammenhengen mellom den fysiske jord og dens avbildning i kartplanet som grunnlag for koordinatberegninger. Studenten skal videre få innsikt i både tradisjonelle så vel som i moderne datafangstmetoder, som basis for digitale kartbaser, terreng- og bygningsmodeller.Statistikkdelen skal gi studenten en bred innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en ingeniør trenger i studiet og i utøvelsen av sin yrkeskarriere. Denne delen er knyttet til, men ikke avgrenset til landmåling.

Landmåling:

Enheter og referansesystem, rettvinklede og polare koordinater, totalstasjonen, polar innmåling og utstikking, trigonometrisk høydebestemmelse, reduksjon til kartprojeksjonsplanet, nivellering, feilforplantning, utjevningsregning - minste kvadraters metode, måling med satellittsystem (GNSS), laserskanning, oppmåling i bygg og anlegg, prosjektering, masseberegning, kommunaltekniske beregninger, planlegging av måleoppdrag, bruk av beregningsprogramvare, dokumentasjon og vurdering av resultatene.

Statistikk:

Sannsynlighetsregning og diskrete/kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Hypotesetesting, variansanalyse og beregning av konfidensintervall. Statistisk prosesskontroll. Korrelasjon, enkel lineær regresjon. Ikke-parametriske metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • gjøre rede for de vanligste referansesystemene landmåleren benytter seg av, beskrive gangen i, og resultatet av en utjevningsberegning.
 • tolke beskrivende statistikk, kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.

Ferdigheter

 • beherske bruk av måleinstrument til innmåling og utsetting og utføre enkle koordinatberegninger.
 • beregne koordinater i et beregningsprogram, og vurdere kvaliteten på resultatet.
 • innhente, analysere og presentere numeriske data etter statistiske metoder.
 • beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser.

Generell kompetanse

 • planlegge et måleoppdrag, vurdere metode og utstyrsbehov.
 • gjøre rede for landmålerens rolle og oppgaver i privat og offentlig virksomhet.
 • forstå statistisk tankegang og statistiske metoder, og kunne formidle dette.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Praktisk feltarbeid i 10 dager. Rapportskriving. Studenter på emner som reiser på feltaktiviteter med overnatting skal selv dekke utgifter til mat og drikke under oppholdet. På feltkurs til Mjølfjell betaler studentene en sum på kroner 200,- per døgn for dette. Institutt for byggfag dekker utgifter knyttet til transport og losji, og kostnader til mat utover kr 200,- per døgn.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 5 obligatoriske innleveringer skal være godkjent for å få delta på feltkurs og eksamen.
 • Obligatorisk deltakelse på feltkurs

Vurderingsform

Eksamen består av to deler:

 • Prosjektoppgave (30% av endelig karakter).
 • Muntlig eksamen (70% av endelig karakter).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjektoppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Muntlig eksamen: Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LOB208 - Landmåling - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • FOA172 - Sannsynlighetsregning og statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BYG140 - BIM og landmåling - Reduksjon: 5 studiepoeng