Hopp til innhald

DRA309 Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet er en del av pedagogikk i drama og bygger på DRA303 og DRA305. Hovedtema i emnet er: Skolens ide- og verdigrunnlag, Danning og utdanning, Skolepolitiske føringer for praktiske og estetiske fag, og Skolen i dagens samfunn.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal

  • med kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid  kunne reflektere over de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalt samfunn
  • med utgangspunkt i skolehistorie kunne analysere og drøfte skolens idé - og verdigrunnlag, og praktiske og estetiske fag sin posisjon i dagens skole.

Ferdigheter

Studenten skal

  • med kunnskap om skolen som organisasjon kunne reflektere over og bidra i skolens forsknings- og utviklings-/endringsarbeid
  • med kunnskap om sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold, legge til rette for en inkluderende skole og stimulere til demokrati og demokratisk deltakelse
  • med kunnskap om teoretiske perspektiv kunne reflektere rundt begrepene danning og utdanning. 

Generell kompetanse

Studenten skal

  • med utgangspunkt i yrkesetisk bevissthet og skolepolitiske føringer kunne begrunne og ta nødvendige etiske valg i pedagogisk arbeid. 

Krav til forkunnskaper

DRA301, DRA302, DRA303 og DRA304.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, veiledning, muntlige og skriftlige oppgaver,

Obligatorisk læringsaktivitet

Det vil være krav om frammøte knyttet til obligatoriske læringsaktiviteter. Det vil bli gitt 2 arbeidskrav, hvorav ett er en akademisk tekst med selvvalgt problemstilling innenfor tema i emnet.  

Studentene vil få utlevert retningslinjer for arbeidskravene ved semesterstart. Retningslinjene inneholder bl.a. omtale av hvilke vurderingskriterier som vil bli benyttet. Det gis normalt to muligheter innenfor samme studieår til å avlegge hvert arbeidskrav. Studenter som ikke får godkjent arbeidskravene ved første forsøk, må levere ny oppgave senest 14 dager etter at de er blitt gjort kjent med resultatet. Arbeidskravene må være godkjent senest tre uker før eksamensperiodens begynnelse for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. Oppgaven skal være på 2500 ord. Egne retningslinjer foreligger.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler