Hopp til innhald

ERG210 Gruppeledelse i ergoterapi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I dette emnet tilegner studentene seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i gruppeledelse, gruppedynamikk og veiledning. Gruppeintervensjon brukes i lærings- og endringsprosesser for å fremme mestring av daglige aktiviteter. Det finnes flere typer grupper innen helsefremmende, forebyggende, habiliterende, rehabiliterende, behandlende og rådgivende virksomhet innen somatisk og psykisk helse. Hensikten med gruppeintervensjoner kan være å fremme brukernes innsikt i egen livssituasjon, bidra til personlig utvikling, utvikling av interaksjons- og kommunikasjonsferdigheter, kognitive, motoriske og/eller sosiale ferdigheter.

Studentene skal planlegge og gjennomføre en gruppeintervensjon for en bestemt brukergruppe, og kunne begrunne valg av intervensjon for brukergruppen. Medstudenter deltar i rollespill når studentene skal lede den praktiske gjennomføringen.

Praksisforberedelser og praksisveilederseminar tilknyttet ERGP2 inngår i dette emnet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Kunnskap:
Studenten…

 • har bred kunnskap om hvordan ergoterapeuter kan bidra til etablering og endring av vaner, rutiner og roller
 • *kan drøfte gruppeleders rolle i en gruppeintervensjon
 • *kan drøfte brukermedvirkning, veiledning, kommunikasjon, etikk og relasjonsbygging i en gruppekontekst
 • har kunnskap om hvordan en gruppeintervensjon kan innvirke på personers aktivitet, deltakelse og helse

Ferdigheter:
Studenten…

 • *kan identifisere, reflektere over og anvende terapeutisk og etisk kompetanse ved ledelse av gruppeintervensjoner, i møte med personer som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser, og deres pårørende
 • kan anvende veiledende, ressursorienterte, myndiggjørende, og problemløsende strategier som fremmer aktivitet og deltakelse i en gruppeintervensjon
 • kan anvende kunnskap om aktivitet metodisk i en gruppeintervensjon for å fremme aktivitet og deltakelse
 • kan anvende faglig kunnskap om å tilpasse aktiviteter for å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller
 • kan anvende faglig kunnskap for å engasjere og involvere personer i hverdagslivets aktiviteter gjennom gruppeintervensjoner
 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse
 • *kan anvende ny faglig kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan planlegge, tilrettelegge og lede en gruppe slik at personer med funksjonsnedsettelser kan delta i meningsfulle aktiviteter

Krav til forkunnskaper

Emner i første semester må være bestått (ERG100, ERG110, ERG120)

Anbefalte forkunnskaper

ERG130, ERG140, ERGP1 og ERG200

Undervisnings- og læringsformer

Gjennom simulering vil studentene få erfaring i å lede en gruppe og erfare brukerrollen som deltaker i medstudentenes gruppeintervensjon. Følgende læringsformer benyttes i dette emnet:

 • undervisning
 • simulering
 • oppgaveskriving
 • selvstudier

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Praksisforberedelser og praksisveilederseminar tilknyttet ERGP2 inngår i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse på studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning som omfatter gruppearbeid, seminar, ferdighetstrening/simulering og studiediskusjon
 • Studentene samarbeider to og to (en gruppe med tre dersom oddetall i kullet). I forkant av gjennomføring (simulering) av gruppeledelse skal studentparet levere et skriftlig notat som skal begrunne temaets relevans for brukergruppen og ut fra kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi, og utforme en gjennomføringsplan med kasuistikker for gruppemedlemmene. Notatets omfang er maksimalt 1000 ord, og må være godkjent før praktisk gjennomføring.

Studentene har to forsøk på den skriftlige læringsaktiviteten og den er gyldige i fire semestre.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, en uke.

Eksamensoppgaven skrives sammen med medstudenten(e) som har skrevet notat og gjennomført simulering av gruppeledelse sammen. Oppgavens omfang er 3000 ord +/- 10%, og i henhold til oppgavetekst og relevante læringsutbytter.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen gjennomføres som ordinær eksamen, med ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BER206 - Aktivitetsgruppe - Reduksjon: 7,5 studiepoeng