Hopp til innhald

ESB120 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er en fordypning av etikkfaget som er gitt i første eller andre år i bachelor studiet. Emnet går dypere inn på flere tema fra grunnkurset, men har og nye tema. Tema som føres videre og behandles mer inngående er bærekraftig utvikling og økonomisk vekst, FNs bærekraftsmål, virksomheters samfunnsansvar og normativ analyse. Kurset skal og gi mer kunnskap om institusjonelle ordninger som fremmer og/eller hemmer ansvarlig styring, forretning og ledelse. Nye tema er teorier om rettferdighet, menneskerettigheter og næringsliv, sirkulær økonomi, innovasjon/grønn omstilling og bærekraftige forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

▪bred kunnskap om sentrale begrep og teorier innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft i privat og offentlig sektor.

▪kunnskap om normer og praksis for arbeidsliv- og næringsliv om menneskerettigheter.

▪kunnskap om bærekraftige forretningsmodeller.

▪kunnskap om institusjonalisering av etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

▪kunnskap om utfordringer og dilemmaer knyttet til implementeringen av bærekraftsmål i praksis, for eksempel i bærekraftig forretningsdrift.

Ferdigheter

Studenten

▪kan bruke sentrale begrep og teorier til å analysere etikk, samfunnsansvar og bærekraft i virksomheter.

▪kan analysere normer og praksis knyttet til menneskerettigheter i arbeids- og næringsliv.

▪kan anvende kunnskap om bærekraftige forretningsmodeller for ulike virksomheter.

▪kan vurdere omfanget av og implikasjoner av virksomheters bærekraftsrapportering.

▪kan analysere og reflektere over anvendelsen av FNs bærekraftsmål i virksomheter og prosjekt.

Generell kompetanse

Studenten

▪kan formidle sentralt fagstoff fra etikk, samfunnsansvar og bærekraft innenfor ulike sammenhenger og virksomheter, skriftlig og muntlig.

▪kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

▪kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

▪kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØA202 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft, eller tilsvarende emne.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppediskusjoner, gruppearbeid ledet av studentene selv med veiledning fra faglærer og seminar med studentpresentasjoner

Obligatorisk læringsaktivitet

En (1) skriftlig gruppeinnlevering og en (1) presentasjon av gruppeoppgave.

Vurderingsform

4 timers skoleeksamen.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler