Hopp til innhald

EVN1011 Tekniske utfordringer som maritim næring står overfor

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet er et nettbasert innføringsfag som kan gi kursdeltakerne 2,5 studiepoeng (sp).

 • Gjennomgang av metoder for risikoanalyser og metodikk for miljøpåvirkning-analyse
 • Evaluering av sikkerheten forbundet med de nye utfordringene (personelloverføring, søk og redning, redningsutstyr, miljøskade)
 • Regulære og irregulære bølger
 • Bevegelser av moderne fartøy
 • Vurdering av hvilket drivstoff man skal velge for moderne fartøy
 • Hvordan dekke kompetansebehovet for å operere moderne fartøy, innhold i aktuelle kurs
 • Offshore vind og bevegelser av vindkraftanlegg
 • Krav til og gjennomføring av konstruksjon og installasjon av offshore vindkraftanlegg
 • Dimensjonering av havmerder
 • Dimensjonering versus operasjon av havmerder langt til havs
 • Polar Code for operasjon i polare strøk
 • Søk og redning i polare strøk
 • Økonomien i tekniske løsninger for maritime utfordringer
 • Gjennomgang av sikring av verdier (cybersikring i praksis, brann og grunnstøting, forsikringsselskapenes rolle)
 • Hvordan vil myndighetene følge opp de nye utfordringene som maritim næring står overfor
 • Oppsummering av kurset

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal ha kjennskap om de utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima, slik at de kan bidra til å ta beslutninger innen tekniske aktiviteter som er relevante.

Ferdigheter Studentene skal ha tilstrekkelig med kunnskaper slik at de kan delta i en faktabasert diskusjon om tekniske utfordringer innen temaet.

Generell kompetanse Studenten skal ha generell kompetanse til å forstå de tekniske utfordringene som stilles til maritim næring med hensyn til miljø og klima.

Krav til forkunnskaper

Det er en fordel å ha bakgrunn i realfag / tekniske fag.

Anbefalte forkunnskaper

Interesse for og/eller erfaring fra maritim virksomhet. Deltakerne må være i stand til å følge forelesningene og lese samt forstå engelsk skriftlig.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset undervises digitalt. Undervisning består av webinarer, hvor foreleser legger opp til interaksjon gjennom dialog med deltakerne og mulighet for å stille spørsmål og gi input.

Obligatorisk læringsaktivitet

Skriftlig innlevering, en hjemmeoppgave må bli besvart tilfredsstillende.

Vurderingsform

Skriftleg individuell heimeeksamen - 4 timar

Karakterskala: bestått / ikkje bestått

Det blir utskrive kursbevis til dei som ikkje tek eksamen dersom dei får godkjent tre heimeoppgåver.

Du kan velge om du vil gå opp til eksamen og få studiepoeng for kurset eller få utstedt et kursbevis, dersom obligatorisk læringsaktivitet er oppfylt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidlar kan benyttes.

Mer om hjelpemidler