Hopp til innhald

FLKI8101 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole er et grunnemne og har som mål å legge til rette for at studentene utvikler grunnleggende kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om profesjonsveiledning av lærerstudenter der sentrale praktiske og teoretiske aspekter blir vektlagt.

Det er en fordel om studentene er aktivt involvert i veiledning av praksisstudenter/annen veiledningspraksis. Deltagernes veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

 • Fordypning i veiledningsteori og veiledningsstrategier
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Profesjonskvalifisering og praksislærer som lærerutdanner
 • Lærerstudentens utfordringer og muligheter i overgang fra utdanning til læreryrket
 • Fag og didaktikk i praksisopplæringen

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, kollektive lærings- og utviklingsprosesser, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har inngående kunnskap om praksisopplæring som profesjonskvalifisering i norsk barnehage/skole
 • har kunnskap om læring og utviklingsprosesser hos lærerstudent, lærer og praksislærer
 • har inngående kunnskap om etiske perspektiver i profesjonskvalifisering med vekt på veiledning av studenter

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig utføre praksisveiledning tilpasset situasjon, lærerstudentens nivå og personlige utvikling
 • kan forstå praksislærers ansvar og rolle i praksisopplæringen på ulike nivå
 • kan mestre ulike kommunikasjonsferdigheter
 • kan observere og vurdere praksisstudenter i praksis utfra en helhetlig profesjonsforståelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og tilrettelegge veiledning til ulike situasjoner og kontekster med utgangspunkt i praksisstudentens behov og integritet i praksissituasjonen
 • kan kritisk vurdere ulike perspektiver ved praksisveiledning, med basis i sentrale veiledningspedagogiske teorier og strategier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, fysiske samlinger med studentaktive arbeidsformer så som ferdighetstrening, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Studentaktive studiegrupper. Det kreves aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene, og der er obligatorisk oppmøte til all studentaktive arbeidsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk deltagelse i alle studentaktive undervisningsaktiviteter, og samarbeidsaktiviteter.
 • Obligatoriske læringsaktiviteter i emnet: To skriftlige og et digitalt.

Læringsaktivitetene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle læringsaktivitetene må være godkjent før eksamen.

Vurderingsform

Prosjektoppgave.

Videoopptak av en gjennomført veiledningssamtale, som er godkjent av veileder i forkant.

En skriftlig oppgave med utgangspunkt i videoopptaket.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon av tekstoppgaven i påfølgende semester, videoopptaket vil kunne brukes på nytt. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det leveres helt ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FLKI8101D - Profesjonsretta rettleiarutdanning for praksislærarar i lærarutdanningsbarnehage, emne 1 - Reduksjon: 15 studiepoeng