Hopp til innhald

FLKI8102 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole emne 2, har som overordnet mål å legge til rette for at studentene utvikler solid kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer, og mentor for nyutdannede.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om profesjonskvalifisering og profesjonsveiledning gjennom veiledning av nyutdannede lærere, kollegaer og lærerstudenter.

Det forutsettes at studentene aktivt er involvert i veiledning på arbeidsplassen. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

Utdanningen kan danne grunnlag for videre spesialisering, både på master- og Phd.nivå.

Sentrale temaer i studiet er:

 • Endring og utfordringer knyttet til rollen som veileder i fremtidens barnehage/skole og masterutdanning
 • Kommunikasjon, relasjon og samspill
 • Etiske dilemma og maktforhold
 • Lærende organisasjoner og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • Forskning knyttet til veiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om profesjonsveiledning og utvikling av læreres profesjonelle læringsfellesskap
 • har avansert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole
 • har inngående kunnskap om veiledning, endring- og utviklingsprosesser på systemnivå
 • har kunnskap om teknologi, praksisorientert forskning og endring- og utviklingsprosesser i barnehage og skole

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge og vise forståelse for veiledning av nyutdannede lærere, med utgangspunkt i den enkeltes behov
 • har gode ferdigheter i å samhandle med ulike aktører i barnehage/skole om profesjonskvalifisering- og læring i virksomheten

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemma i rollen som veileder og lærer
 • kan analysere og kritisk vurdere veiledningens betydning for å styrke egen og andres profesjonelle utvikling
 • kan kritisk reflektere over veiledning som bidrar til utvikling og endring av barnehagens/ skolens virksomhet

Krav til forkunnskaper

 • FLKI8101/FLKI8101D - Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1, 15 sp., eller:
 • Videreutdanning i veiledning rettet mot praksislærere i barnehage og/eller skole, tatt ved HSH, HiSF eller HiB, med oppstart høsten 2010 eller senere.
 • For at annen veilederutdanning skal kunne vurderes individuelt, må den være rettet mot veiledning av studenter i barnehage og/eller skole.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, fysiske samlinger med studentaktive arbeidsformer så som ferdighetstrening, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Studentaktive studiegrupper. Det kreves aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene, og det er obligatorisk oppmøte til all studentaktive arbeidsformer.

Læringsaktivitetene vil være knyttet til et prosjekt gjennom hele emnet, knyttet til endrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk deltagelse i alle studentaktive undervisningsaktiviteter, og samarbeidsaktiviteter.
 • Obligatoriske læringsaktiviteter i emnet: Tre skriftlige knyttet til prosjektet

Læringsaktivitetene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle læringsaktivitetene må være godkjent for oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Oppgave med justerende muntlig eksamen.

Oppgave som tar utgangspunkt i et veiledet individuelt utviklingsprosjekt som gjennomføres på egen arbeidsplass. Studenten skal skrive en skriftlig akademisk rapport på 3000 ord +/-10 % med basis i eget prosjekt og sentrale tema i studiet. Rapporten skal være utgangspunkt for en justerende muntlig eksamen (samtale) på inntil 30 min.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det leveres helt ny prosjektoppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler