Hopp til innhald

FM3-BAC-15 Profesjonsfag 4: Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Som utdannet faglærer i musikk blir det forventet at en skal kunne se musikk som et vitenskapelig fag og kunne delta i videreutvikling av musikkfaget gjennom et forskningsarbeid. Emnet skal forberede studentene på denne delen av yrkeslivet.

Målet for emnet er at studentene skal tilegne seg en helhetlig innsikt i estetikk, vitenskapsteori, forskingsmetodikk og grunnlagstenkning som er særlig relevant for musikkfaget. Dette skal gjøre studentene i stand til å utarbeide sin bacheloroppgave.

Emnet inneholder en obligatorisk innføring i vitenskapsteori, vitenskapelig metode og FoU-arbeid. Bacheloroppgava er en viktig del av arbeidet på dette emnet. Arbeidet skal være forankret i forskning og i arbeidet må det gjøres rede for valg av vitenskapelig metode. Bacheloroppgaven kan skrives som et individuelt arbeid, eller som et samarbeidsprosjekt med inntil 2 studenter. Studenten tar utgangspunkt i et selvvalgt tema og problemstilling som er godkjent av veileder. Gjennom å studere eksisterende kilder og utføre kvalitative eller kvantitative undersøkelser av et relevant empirisk materiale, utfører studenten en studie som skal munne ut i en skriftlig rapport, der en gjør rede for valg av tema, problemstilling, teori, metode, empiri, beskrivelse av prosess og drøfting av resultat. Bacheloroppgaven skal presenteres for andre som del av undervisning og formidling.

Nærmere beskrivelser av rammer for bacheloroppgaven og prosessen vil bli spesifisert og beskrevet i Retningslinjer for bacheloroppgaven ved semesterstart. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskingsmetodikk og grunnlagstenkning knyttet til de praktiske og estetiske fagene
 • har kunnskap om ulike lærings- og formidlingsstrategier i musikk.
 • har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av musikalsk/musikkpedagogisk virksomhet i og omkring skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere egne og andres lærings- og formidlingsprosesser og knytte disse til kulturelle kontekster
 • kan reflektere over egne og andre sine lærings- og formidlingsstrategier innenfor musikkfeltet
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av selvvalgt problemstilling og gjennom utarbeiding av bacheloroppgaven.
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving

Generell kompetanse

Studenten

 • skal gjennom forsknings- og utviklingsarbeid og utvikle kunnskap, ferdighet og innsikt i hvordan ulike vitenskapelige metoder kan brukes for å analysere ulike utdanningsarenaers musikkpedagogiske praksis.
 • kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger
 • kan vurdere den samfunnsmessige verdien av forsknings -og utviklingsarbeid innen det musikkpedagogiske feltet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Profesjonsfagsemne i 1., 2. og 3.klasse: FM1-PRO-15, FM2-PRO-15, FM3-PRO-15.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelt arbeid. 

Studentene må forvente ca 400 arbeidstimer til læringsaktiviteter, undervisning og oppgaven. Selvstendig arbeid med oppgaven blir vektlagt i hele prosessen. Undervisningen vil bestå av studentaktive læringsformer, seminarer og forelesninger om vitenskapteori og forskningsmetode og veiledning knyttet til bacheloroppgaven.  

Veiledning blir hovedsaklig gitt på grunnlag av innsendt skriftleg materiale. Studenten skal møte forberedt. Studenter som ikke har sendt inn materiale til avtalt tid eller som ikke er forberedt, kan avvises. Veileder skal godkjenne problemstilling, metode og prosjektplan før empirisk arbeid.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent prosjektskisse, med særlig vekt på problemstilling, metode og at studenten viser innsikt i forskingsetikk.  
 2. Veiledning: Gjennomføring av minst 2 veiledningsøkter med veileder og innsendt veiledningskontrakt 
 3. Skriftlig oppgave knytt til selvvalgt litteratur som er relevant for bachelorprosjektet 
 4. Oppmøte og presentasjon på bacheloranalyseseminar - tidspunkt spesifiseres i semesterplan
 5. Aktiv deltakelse på workshop om forskningsformidling og formidling av egen forsking - tidspunkt spesifiseres i semesterplan

Ved gyldig fravær av obligatorisk læringsaktivitet 3-5 får studenten mulighet til å gjennomføre kompenserende læringsaktivitet innen gitt frist.  Dersom studenten ikke får godkjent læringsaktivitet 1, blir det mulighet for 1 nytt forsøk innen gitt frist.  

Vurderingsform

 • Del 1: Bacheloroppgave. Oppgaven kan skrives individuelt eller i par. Omfang ved individuell bacheloroppgave: 8000-10000 ord. Omfang ved bacheloroppgave i par: 9000-11000 ord. Vekting: 60 % av endelig karakter.
 • Del 2: Muntlig eksamen, 30 min. Vekting: 40% av endelig karakter.   

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene. 

Dersom bacheloroppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av e to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives en helt ny bacheloroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt på bacheloroppgaven.

Ingen hjelpemidler er tillatt på muntlig eksamen.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FM3-PRO-20 - Profesjonsfag 4: Bacheloroppgåve - Reduksjon: 15 studiepoeng