Hopp til innhald

FM3-MUS3-15 Musikerskap 3

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kjennskap til komponering og arrangering og et godt utviklet gehør er viktig for utøving, skapende virksomhet og undervisning i musikk. Faglæreren i musikk må derfor ha gode kunnskaper om byggesteinene i forskjellige typer musikk, og må kunne gjengi, tilrettelegge og komponere musikk for ulike bruk og forskjellige ensembler og instrumentgrupper.

Studentene skal gjennom arbeidet i komponering og arrangering få innblikk i stiltrekk innen ulike musikksjangre, og i større grad enn tidligere i studiet opparbeide seg kunnskap om skapende virksomhet, spillestil og særtrekk ved spesifikke instrument. Som en del av emnet skal studentene også arbeide videre med musikkteknologiske verktøy.

Det blir lagt til rette for at studenten får undervisning og oppfølging på hovedinstrument med tanke på å videreutvikle ferdighetene sine fram mot en større utøvende eksamen i vårsemesteret tredje studieår. Det vil bli stilt strengere krav enn tidligere i studiet til at studenten skal finne sitt eget uttrykk på instrumentet sitt. Produksjon av et større samspillsprosjekt inngår i emnet, og arbeidet med kor vil bli videreført fra studieår en og to. Samspillprosjektet skal munne ut i en konsertpresentasjon, og deler av prosjektet kan bli videreført og fullført i Musikaraskap 4.

Viktige tema i emner er:

 • teori/gehør og arrangering/komponering
 • fordypning i hovedinstrument
 • samspill med konsertproduksjon

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte: 

kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om musikalske virkemiddel og kan bruke denne på en skapende måte i arbeidet med komponering og arrangering
 • har kunnskap om musikkteori som støtte i faget gehør

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevant teknologisk utstyr og programvare
 • kan lese musikk og skrive ned musikalske forløp i ulike stiler med stor grad av rytmisk og melodisk kompleksitet
 • har kjennskap til enkelte sats- og stemmeføringsteknikker

Generell kompetanse

Studenten

 • kan orientere seg i relevante faglige kilder med tanke på videre arbeid med komponering og arrangering
 • kan integrere kunnskap fra ulike musikkdisipliner i arbeid med musikalske uttrykk
 • kan planlegge en konsertproduksjon som Eurovox Campus eller lignende prosjekter

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FM2-ENS2-15

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, ensembleprosjekt og 1 til 1 undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er krav til aktiv deltakelse i obligatoriske læringsaktiviteter, hvilken deler dette gjelder blir publisert i plan for semesteret ved oppstart. Følgende obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

 1. Studenten skal ta ansvar for sin rolle i et større produksjonsarbeid knyttet til konsertvirksomhet som f.eks. skolekonsertproduksjon eller institusjonskonsert (sykehjem eks.)
 2. En komponeringsoppgave i stemmeføring og polyfoni
 3. En arrangeringsoppgave i klang og instrumentasjon
 4. En skapende oppgave ved bruk av musikkteknologi og improvisasjon
 5. Det er obligatorisk deltakelse i seminar, ulike former for ferdighetstrening og arbeid i grupper. Fraværsgrense er 20%. 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

 • Del 1: Praktisk eksamen hovedinstrument (inntil 1 dag). Vekting: 50% av endelig karakter
 • Del 2: Individuell mappeeksamen. Vekting: 50% av endelig karakter. I tillegg til et eksamensarrangement skal man legge ved 3 andre arbeider som viser studentens utvikling gjennom halvåret; dette kan inkludere innleveringer og obligatoriske læringsaktiviteter. Eksamensmappen skal ha minst et arrangement og en komposisjon, minst et partitur og en lydproduksjon.

Dersom alle elementene ikke er levert til læringsmappen, blir mappevurderingen vurdert til «ikke levert»/«ikke møtt». Ved ikke bestått vurderingsmappe, skal det leveres en omarbeidet vurderingsmappe til ny eksamen.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen tas opp igjen alene.

Hjelpemidler ved eksamen

Praktisk eksamen: Hjelpemiddel i form av akkompagnement som band, backingtrack eller annet akkompagnement til egen framføring er tillatt.

Mappeeksamen: Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FM-ARR305 - Arrangering/komponering, gehør og teknologi 3 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • FM-HOV210 - Hovudinstrument og samspel 2 - Reduksjon: 10 studiepoeng