Hopp til innhald

FM3-MUS4-15 Musikerskap 4

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Framveksten av et mangfoldig arbeidsliv innen skole- og kultursektoren har skapt nye utfordringer for framtidige musikklærere når det gjelder kunstnerisk formidlingsevne. Faglæreren i musikk må kunne arbeide med musikk som opplevelses- og uttrykksmiddel i kunstnerisk og pedagogisk sammenheng. For å oppfylle disse kravene må læreren ha et høyt utøvernivå på hovedinstrumentet sitt og vise evne til å innrette seg og ta initiativ i samspill sammen med andre.

I emnet vil en først og fremst legge til rette for at studenten får undervisning og oppfølging på hovedinstrument med tanke på å videreutvikle evnene sine fram mot den avsluttende eksamen. Det vil bli lagt inn et større samspillprosjekt i emnet, og arbeidet med kor vil bli videreført fra studieår en og to. Det kan bli lagt inn seminar, workshops og oppgaver i emnet som fokuserer på musikkformidling og ulike sider ved arbeidet som utøvende musiker og musikklærer.  

I arbeidet med hovedinstrument vil det bli lagt vekt på at studenten videreutvikler de tekniske og håndverksmessige sidene ved det å spille et instrument. I tillegg er det et krav at studenten i enda større grad enn tidligere i studiet skal finne sitt eget uttrykk og vise en personlig spillestil. Det vil bli lagt vekt på at studenten får sjansen til å fordype seg, og på denne måten opparbeide seg sjangerforståelse og stilkunnskap. Formidling vil stå sentralt i emnet, og dette vil bli behandlet som et tema i forbindelse med presentasjoner og prosjekt. Gjennom et eller flere ensembleopplegg skal studenten få anledning til å bruke hovedinstrumentet sitt i samspillsituasjoner med andre. Prosjektet skal munne ut i en konsertpresentasjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har innsikt i et bredt og allsidig repertoar som er relevant for den yrkesvirksomheten de forbereder seg på å møte
 • har kunnskap om øvingsmetodikk og kan anvende denne i praksis

Ferdigheter

Studenten

 • er gode utøvere på sitt instrument slik at de kan bruke dette på en skapende måte i undervisning og formidling både alene og i samspill med andre
 • kan arbeide med tekniske og kunstneriske problemstillinger slik at de blir i stand til å innstudere, framføre og formidle musikk på et høyt nivå
 • er i stand til å tolke et register av notasjoner og anvisninger fra ulike stilepoker og sjangrer, og omsette det i klingende musikk på en selvstendig måte
 • kan bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter, inkludert improvisasjon i solo og samspill
 • viser evne til å lytte, ta initiativ, tilpasse seg sine medmusikanter og fylle sitt rom i et ensemble
 • viser evne til å nå ut til publikum og skape en god konsertatmosfære
 • viser evne til å samarbeide med andre om musikalsk samspill som deltakere i en gruppe og kunne tilpasse seg disse situasjonene med tanke på faglige og sosiale aspekt
 • kan bruke stemmen på varierte måter i forbindelse med koraktiviteter av ulikt slag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med utøvende aktiviteter, og viser evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil knytte seg til spilletimer, samspillprosjekter, seminar, workshops, egenøving og framføring i ulike sammenhenger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Studenten skal ta ansvar som medprodusent og utøver i et sampillsprosjekt med oppstart i vårsemesteret (MUS4) eller som en videreføring av samspelprosjekt fra høstemnet (MUS3).
 • Aktiv deltakelse i 4 til 5 økter interpretasjon/fellestimer. Hver student skal framføre minimum en gang et utdrag av repertoar en arbeider med i hovedinstrumenttimene. Fraværsgrense er 20%. 

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre veker før eksamensperioden begynner.

Nærmere retningslinjer, kriterier og tidspunkt for de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i form av konsert åpen for publikum. Eksamen er medio juni 2024 på Campus Kronstad.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Dette er en praktisk eksamen i hovedinstrument og hjelpemiddel som backintrack, band eller annet akkompagnement til egen framføring er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • FM-HOV315 - Hovudinstrument, samspel og formidling - Reduksjon: 15 studiepoeng