Hopp til innhald

FM3-PRA-04 Praksis i varierte og videregående opplæringsarenaer, 15 dager

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Praksisopplæringen i 3. studieår retter seg mot praksisarenaer i varierte og videregående opplæringsarenaer. En vektlegger selvstendig planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning og det å reflektere rundt egen rolle. Særlig blir refleksjon rundt lærerens ulike roller innenfor ulike praksisarenaer vektlagt. 

Praksis gjennomføres som to delpraksiser, som fordeles mellom høst og vår-semesteret. 

Det må påregnes noe praksis på kveldstid da dette er en viktig del av praksisens egenart. Praksisarenaene kan være spredd over et stort geografisk område, og studentene må være forberedt på noe reising. I noen av praksisperiodene må studentene regne med å bo på praksisstedet, da avstanden er for stor til å pendle. I slike tilfeller vil HVL sitt reglement for dekking av bo -og reiseutgifter i forbindelse med praksis være gjeldende.  

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som særpreger musikkfaget
  •  har kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring og tilpasset opplæring
  • har kunnskap om lærerens rolle som kulturformidler

Ferdighet

Studenten

  • kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i musikk
  • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning i musikk
  • kan bruke et bredt utvalg arbeidsmåter og læremidler i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten

  • kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
  • kan reflektere over egen og andres praksis i lys av teori og forskning
  • kan bruke tilbakemeldinger på egen praksis på en konstruktiv måte

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Praksis 1.studieår: FM1-PRA-1 og FM1-PRA-2 Grunnskolepraksis høst og vår

Praksis 2.studieår: FM2-PRA-3 Praksis i kulturskole og ensemble

Undervisnings- og læringsformer

Praksisopplæringen innebærer praksisforberedende møte, egen forberedelse, praksis på praksisstedet, veiledning med praksislærer og etterarbeid. På grunn av praksisens egenart må en påregne praksis på kveldstid, da dette kan være en viktig del av praksisen. 

Praksis skal tilsvare 15 arbeidsdager, men vil bli fordelt på undervisningstimer, forberedelse, veiledning og etterarbeid. 

Obligatorisk læringsaktivitet

-

Vurderingsform

Praksis,  tilsvarende 15 arbeidsdager med veiledet praksis fordelt på to delpraksiser; høstpraksis og vårpraksis

Alle delpraksiser må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delpraksisene, kan en ta denne opp igjen alene

Samlet sluttkarakter vår: bestått/ikkje bestått. 

Vurderingen er ikke etterprøvbar. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre et andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon. For øvrige regler og rutiner se retningslinjer for praksisstudiet i utdanningen. 

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler