Hopp til innhald

FRIB301 Friluftsliv vinter 2

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Dette emne har to hovudfokus. Studentane får vidareutvikle seg som friluftslivs vegleder gjennom teori og på ekskursjonar. Studentane får vegleiingserfaring gjennom å planlegge, gjennomføre og evaluere nordisk skiferd for andre. Det andre fokus i emnet er vinter friluftsliv. Gjennom teori og ekskursjonar skal studentane vidareutvikle kunnskap, erfaring og forståing om vinterfriluftsliv. Emnet omhandlar hovudsakleg vinterferdsel i oversiktleg terreng. Sentralt i emnet er ei djupare forståing av skredtreangelet (vær, snødekket og terreng) og kunnskap om menneskeleg faktor. Ferdigheit kring kameratredning utvidast til å omhandle større og meir komplekse scenario med og utan sendar/mottakar, samt å bli kjent med organisert snøskredredning.

Ved godkjent gjennomføring av ekskursjonane kan studentane få Norsk Fjellsportforum (NF) metodekurs skred nordisk/alpint, dersom loggbok tilfredsstiller NF sine krav til opptak på metodekurs.

Ekskursjonar med fokus friluftsliv vegleiing:

 • Skiinstruksjon, to dagar
 • Vegleiing i vinter-friluftsliv, fire-seks dagar
 • Sogndalsdalen, ein dag

Ekskursjonar (nordisk vinterferd):

 • Eigenferd nordisk vinterferd, minimum fem dagar 
 • Skitur på Jostedalsbreen, tre dagar (NF grunnkurs bre, modul 2)

Ekskursjonar (alpin skiferdsel):

 • Toppturar i regionen, tre dagar (NF metodekurs skred)
 • Overnattingsekskursjon Jostedalen, tre-fire dagar (NF metodekurs skred)

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskap og erfaring om friluftslivs vegleiing som metode
 • kunne analysere og reflektere over sitt eige pedagogisk ståstad som utgangspunkt for leiing og læring innan friluftslivskonteksten
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av nordisk/alpin skiferd i oversiktleg terreng
 • har inngåande kunnskap om terrenget si betyding knytt til nordisk/alpin skiferd
 • har inngåande kunnskap om vegvalsvurdering i oversiktleg terreng
 • har inngåande kunnskap om systematisk snødekkeundersøking som metode for snødekkevurdering
 • har inngåande kunnskap om korleis skredvarsling (varsom.no) nyttast i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av nordisk/alpin skiferd
 • har inngåande kunnskap om verets betyding for nordisk/alpin skiferd og snødekket si oppbygging
 • har inngåande kunnskap om gruppeprosessar og menneskeleg samhandling knytt til nordisk/alpin skiferd
 • har inngåande kunnskap om korleis kameratredning og organisert redning gjennomførast

Ferdigheiter

Studenten

 • kan tilpasse vegleiing til gruppa si forutsetning og situasjon
 • kan vurdere terrenget si betyding knytt til nordisk/alpin skiferd
 • kan gjere vurdering på vegval i oversiktleg terreng
 • kan systematisk snødekkeundersøking som metode for vurdering av snødekket
 • kan nytte skredvarsling (varsom.no) i turplanlegging, gjennomføring og evaluering av toppturar
 • kan gjere greie for verets betyding for ferdsel på topptur og snødekket si oppbygging
 • kan gjere greie for gruppeprosessar og menneskeleg samhandling knytt til nordisk/alpin skiferd
 • kan gi opplæring i kameratredning og bruk av sendar/mottakar - utstyr på grunnleggjande nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende friluftsliv vegleiing som metode for å planlegge, trygt gjennomføre og evaluere organiserte turar knytt til nordisk/alpin skiferd i oversikteleg terreng

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar er å vere i god nok fysisk form til å kunne bere eige og felles utstyr på ekskursjonar med overnattingar på barmark og på snø. NF vidaregåande skredkurs eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet nyttar i stor grad praktisk undervisning ute og ekskursjonar der teori blir integrert gjennom tileigning av praktisk erfaring. Turplanlegging og teori vil og formidlast gjennom førelesingar på campus. Gruppe- og individuelt arbeid inngår og som ein viktig del av emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vera godkjente for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Aktiv deltaking på ekskursjonar (planlegging, gjennomføring og evaluering)
 • Skriftleg gruppeinnlevering av turplan til eigenferd nordisk
 • Skriftleg eigenrefleksjon knytt til friluftsliv vegleiings rolla

Desse læringsaktivitetane er knytt opp mot læringsutbytta om å ha inngåande kunnskap om friluftsliv vegleiingm, samspelet terreng, snødekke, ver og menneske i samband med vinterferdsel, samt å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere trygge turar knytt til nordisk/alpin skiferd.

I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale ein eigendel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav. 

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen (30 minutt), med 30 minutt førebuing i forkant av eksamen. 

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Skriftleg eigenrefleksjon

Meir om hjelpemiddel