G4TPO113 Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Halvårsenheten er et fordypningsområde i 4. studieår i grunnskolelærerutdanningen. Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk bygger på faget pedagogikk og elevkunnskap. Studiet legger vekt på at studenten skal bli kvalifisert for å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak fra 1. - 10. klasse. Studenten skal bli kvalifisert til selvstendig arbeid og til samhandling internt og eksternt.

Faget består av to temaer:

 • Tema 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt inneholder overordnede tema på systemnivå.
 • Tema 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring. Temaet handler om spesialpedagogiske tilnærmingsmåter for et mangfold av elever og bygger på en forståelse av teoretiske og praktiske aspekt.

Temaene belyser til sammen noe av bredden i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Studenten får innsikt i lover og offentlige styringsdokumenter og lærer om aktuelle fagområder og begreper innenfor faget spesialpedagogikk. Videre fokuseres det på tilnærmingsmåter for å forstå elever med ulike utfordringer. Spesialpedagogisk teori og tilnærmingsmåter brukes i denne sammenhengen for å få innsikt i etiske og moralske aspekt, og som redskap for å forstå og tilrettelegge for et mangfold av elever i skolen. Spesialpedagogisk bevissthet utvikles blant annet gjennom å arbeide for å knytte teori og forskning til praktisk kunnskap. Temaene vektlegger ny kunnskap gjennom pensum og anbefalt litteratur og forskningsbaserte forelesninger ut fra et praktisk aspekt.

Tema 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, har fokus på:

 • Organisatoriske perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Spesialpedagogiske refleksjoner i møte med egne holdninger og begrepene danning, normalitet og etikk
 • Om begrepene inkludering, segregering, integrering og assimilering
 • Rettigheter og muligheter for mennesker med ulike behov og skolens ansvar i denne sammenheng
 • Om og utførelse av individuell opplæringsplan som hjelpemiddel i spesialpedagogiske arbeid
 • Om ulike hjelpeinstanser som PPT, spesialpedagogiske kompetansesentra og 2.-linjetjenesten i helsevesenet
 • Veiledning
 • Om miljø og individ

Tema 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på barn, unge og voksne som trenger særlig tilpasset opplæring, har fokus på:

 • Tilrettelegging og tiltak for elever som trenger særlig tilpasset opplæring
 • Barn i ulike livssituasjoner
 • Miljørelaterte utfordringer
 • Autismespekterforstyrrelser og ADHD
 • Syn- og hørselsvansker
 • Spesifikke språkvansker og lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Generelle lærevansker, herunder utviklingshemming
 • Kartlegging og tilrettelegging
 • Praksis vil være en integrert del av studiet. Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk er hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om og reflekterer over aktuelle politiske og ideologiske begrep innen det spesialpedagogiske fagfeltet
 • kunnskap om sentral teori og forskningsbasert kunnskap innen spesialpedagogikk, og kan knytte denne til praktiske handlinger i møte elever
 • kunnskap om lover og rettigheter for barn og unge med særskilte behov
 • innsikt i ulike hjelpeinstanser
 • kunnskap om barn i ulike livssituasjoner
 • kunnskap om og kan beskrive spesifikke utfordringer knyttet til syn og hørsel
 • kunnskap om og kan forklare miljørelaterte og spesifikke lærevansker, herunder språkvansker, lese-/skrivevansker og matematikkvansker
 • teoretisk kunnskap om generelle lærevansker, herunder utviklingshemming.

Ferdigheter

Studenten  

 • kan tilpasse opplæringen for grupper og den enkelte elev i henhold til gjeldende lovverk og planer, og ut fra en spesialpedagogisk forankring
 • kan med utgangspunkt i teori planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring for elever med ulike behov
 • gjenkjenner og kan tilrettelegge for miljørelaterte og biologiske utfordringer hos individet
 • behersker å utarbeide og vurdere individuell opplæringsplan i henhold til lovverk og riktig saksgang, og har et generelt overblikk over spesialpedagogiske og tilpassede tema på system- og individnivå. Studenten viser evne til refleksjon over lærerens og skolens rolle i denne sammenhengen
 • reflekterer over og begrunner tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i lys av teori.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over og bidra i skolens forsknings-, utviklings- og endringsarbeid for den enkelte elev eller elevgruppe i forhold til tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.
 • kan med utgangspunkt i spesialpedagogisk teori, etisk forståelse og kunnskap om elevenes mangfold, legge til rette for elevene i en inkluderende skole.
 • Studenten har kunnskap om inkludering på ulike opplæringsarenaer og kan reflektere over konsekvenser for den enkelte.

Krav til forkunnskapar

Man må ha 60 studiepoeng i pedagogikk for å kunne delta.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil få utdelt semesterplan i begynnelsen av semesteret. Det legges opp til varierte arbeidsformer; teoriundervisning, selvstudium, oppgavearbeid, individuelt og i gruppe, studentstyrt kollokviearbeid, veiledning m.m. Ikke hele pensum vil bli gjennomgått, og deler av studieenhetens pensum må leses som selvstudium. Det blir forventet at studentene orienterer seg selvstendig i faglitteraturen. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokviearbeid.

Ved slutten av studiet vil det bli gjennomført en evaluering med tanke på blant annet måloppnåelse, innhold, arbeidsformer og arbeidsinnsats.

Veiledning Det gis tilbud om veiledning som en del av studiearbeidet generelt, og til obligatoriske arbeidskrav spesielt.

Elektroniske hjelpemidler Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor Canvas. Studentene plikter å sette seg inn i dette verktøyet samt holde seg oppdatert på høgskolens e-post.

Forventninger til studentene En del av arbeidet med faget er praktiske oppgaver, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Dette forutsetter at studentene er til stede i timene. Det blir forventet at studentene tar ansvar for og aktivt del i klassens læringsarbeid. Innholdet i undervisningen/aktivitetene er også pensum og kan være tema på eksamen.

Arbeidskrav

Studentene skal levere to obligatoriske arbeidskrav som vurderes som godkjent/ikke godkjent. Det foreligger retningslinjer for arbeidet med de obligatoriske arbeidskravene. Disse legges ut på Canvas ved semesterstart. Retningslinjene inneholder blant annet omtale av hvilke vurderingskriterier som vil bli benyttet.

Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk er et praktisk pedagogisk fag som krever deltakelse i undervisningen. Oppmøtet til undervisningen har en minimumsgrense på 70 % deltakelse. Fravær utover 30 % medfører at studenten ikke kan melde seg opp til eksamen i faget. Studentene har selv ansvar for å registrere seg når de møter, og for å følge med på om de har tilstrekkelig deltakelse for å kunne melde seg opp til eksamen.

Deltakelse i praksis er også obligatorisk arbeidskrav som inkluderer forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Muntlig eksamen dekker begge temaene i emnet.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på emnet sine sider på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel