Hopp til innhald

GKB301 Global Knowledge

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette internasjonale studiet er for studenter som ønsker å tilegne seg tverrkulturell kompetanse og global forståing gjennom forskningsbasert teori og en flerkulturell praksis med tre måneders opphold i Zambia.

Studentene får digital og fysisk undervisning i global og landspesifikk kunnskap knyttet til historie, politikk, økonomi, religion, kultur og utdanning. Interkulturell kommunikasjon knyttet til kjønn og status i ulike samfunn blir vektlagt spesielt. Studentene har flerkulturell prosjektpraksis i tre måneder med praksis og prosjektarbeid i Zambia.

Studentene har praksis på minimum 4 uker knyttet til observasjon, deltaking og ledelse av barn i førskolealder i ulike barnehager, og deltaking i undervisning ved en barnehagelærerutdanning i det landet studentene har praksis i. I tillegg til praksis skal studentene selv velge et tema som de gjennom individuell refleksjon, datainnsamling, analyse og prosjektrapport arbeider med gjennom hele semesteret. Her blir feltarbeid som metode og kritisk tenking sentrale arbeidsmåter. Målet er å øke studentenes interkulturelle kompetanse som barnehagelærere i Norge gjennom tre måneder i en kontekst der en må forstå nye kulturelle referanser som minoritet.

Læringsutbytte

Studenten skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • skal ha kunnskap om Nord-Sør perspektiv og global og lokal dialektikk
 • skal ha kunnskap om globale sammenhenger mellom økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved bærekraftig utvikling og FN's bærekraftmål
 • skal ha kunnskap om ulike typer samfunn og kulturer med særlig vekt på tradisjonelle og høgmoderne samfunn
 • skal ha kunnskap om feltarbeid i en ny kulturell kontekst
 • skal ha kunnskap om barnehagefeltet i en ny kulturell kontekst

Ferdigheter

Studenten

 • skal kjenne til andre mennesker sine strukturelle rammer, relasjoner og kommunikasjonsmønstre
 • skal kunne utveksle synspunkt om sentrale kulturelle og bærekraftige problemstillinger i et Nord-Sør perspektiv
 • kan bruke egen profesjonskompetanse i en ny kulturell kontekst gjennom respekt og toleranse for mennesker fra andre kulturer
 • kan samhandle og kommunisere verbalt og nonverbalt med mennesker fra ulike kulturer
 • kan anvende feltarbeid som metode og skrive en prosjektrapport

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne reflektere over globale perspektiv med særlig fokus på norsk, nordisk og afrikansk kontekst
 • skal ha innsikt i egen og andre sine forståelseshorisonter og verdenssyn
 • kan overføre til norsk kontekst profesjonskompetanse erfart i afrikansk kontekst, alternativt nordisk kontekst
 • kan reflektere kritisk over eget kulturelt ståsted og utvide egen forståelseshorisont i møte med andre mennesker
 • mestrer norsk språk på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningen sine ulike fagområder og dele sin kunnskap og erfaringer med andre

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen veksler mellom digitale og fysiske forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, veiledning og studentpresentasjoner. Studentene må regne at alle læringsaktiviteter er obligatorisk, og de fysiske undervisingsøktene vil inneholde gruppediskusjoner, framlegg, introduksjonsprogram/praksisforberedelse og andre studentaktive læringsformer. Oversikt over undervisning og de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

I tre måneder vil læring være knyttet til opphold, datainnsamling og praksis i en annen kulturell kontekst, diskusjoner med medstudenter under opphold i utlandet og samarbeid med medstudenter og veiledere. Selvstendig arbeid i praksis og feltarbeid med prosjektrapportskriving, krever selvdisiplin og tilpassingsevne i en ny kulturell kontekst.

PRAKSIS

Minimum fire ukers praksis der minst 3 uker er praksis som barnehagelærer i en førskole der første uke er observasjon og de to andre med ansvar for å delta og lede aktiviteter i denne barnehagen. En uke er knyttet til å delta i undervisning ved en førskolelærerutdanning og førskole- og skolebesøk. Studenter som ønsker å ha mer praksis utover fire uker kan avtale dette med våre afrikanske samarbeidsinstitusjoner og fagansvarlig i Norge.

Studentene har tre måneders opphold i Zambia som en internasjonal utveksling. Studentene må regne med å betale egenandel for reise og opphold, jfr. HVL sitt reglement for dekning av bo- og reiseutgifter for studenter, og med reisestøtte fra Lånekassen vil utgiftene være om lag de samme som om de var i Norge de tre månedene de er på utveksling.

Praksis gjennomføres ellers etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis BBLPR301 ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

De obligatoriske læringsaktivitetene er knyttet til læringsutbyttene i emnet.

 • Godkjent aktiv obligatorisk deltakelse i undervisning og læringsaktiviteter, minimum 80%. Aktiv deltakelse knyttet til undervisning før, under og etter opphold i Zambia (blir presisert ved oppstart). Dette knyttes til læringsutbytte (LUB):
  • skal ha kunnskap om ulike typer samfunn og kulturer med særlig vekt på tradisjonelle og høgmoderne samfunn
 • Minst en presentasjon på engelsk før avreise.

  • Knyttet til læringsutbytte om Nord-Sør perspektiv, bærekraftig utvikling og globale utfordringer
 • Skriftlig innlevering på utlevert tema som forberedelse til opphold i annen kontekst (1500 ord).

  • Knyttet til utvidet forståelse av flerkulturelle tema.
 • Innlevering av prosjektskisse knyttet til prosjektrapport som er del av eksamen.

  • skal ha kunnskap om feltarbeid i en ny kulturell kontekst
 • Forberede, gjennomføre og evaluere utprøving av prosjekt om vann i praksis.

  • skal ha kunnskap om barnehagefeltet i en ny kulturell kontekst

Vurderingsform

 • Del 1: Individuell muntlig eksamen på 20-25 minutter. Teller 50% av samlet karakter.
 • Del 2: Individuell prosjektrapport. 5000 ord. +/- 10 %. Teller 50% av samlet karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas opp alene.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle på prosjektrapport og ingen på muntlig eksamen.

Mer om hjelpemidler