Hopp til innhald

ING175 Fysikk og kjemi

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltene fysikk og kjemi. Fysikkdelen utgjør 75% av emnet mens kjemidelen utgjør 25%.

Innhold

 • Kinematikk: Bevegelse i tredimensjonalt rom
 • Dynamikk: Newtons lover på vektorform
 • Bevaringslover: Energi, bevegelsesmengde og spinn
 • Termodynamikkens lover
 • Kinetisk gassteori
 • Varmetransport
 • Det periodiske systemet
 • Kjemiske likninger innen støkiometri
 • Kjemisk kinetikk og kjemisk likevekt
 • Elektrokjemi

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten:

Kunnskaper

 • kunne beskrive bevegelse i rommet matematisk.
 • ha inngående kjennskap til sammenhengen mellom krefter og bevegelse.
 • ha kjennskap til hvorfor bevaringslover er sentrale i fysikk.
 • ha inngående kjennskap til hvordan bevaring av energi, bevegelsesmengde og spinn kan brukes til å beregne objekters bevegelse.
 • Kan gjøre rede for den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene i periodesystemet og om ulike bindingstyper
 • forklare og løse viktige kjemiske likninger innen støkiometri
 • forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen kjemisk kinetikk og kjemisk likevekt
 • forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen elektrokjemi

Ferdigheter

 • utføre beregninger (analytisk og numerisk) på modellsystemer ved hjelp av Newtons bevegelseslover.
 • utføre beregninger (analystisk og numerisk) på modellsystemer ved hjelp bevaringslover.
 • utføre målinger på et fysisk system og presentere måledata med usikkerhet.
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen støkiometri
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen elektrokjemi som beregninger av cellepotensial, strømmengde, forbruk og produksjon av kjemikalier ved elektrolyse
 • utføre enkle beregninger av reaktanter og produkter tilstede i gasslikevekter, fellingsreaksjoner og syre-base likevekter

Generell kompetanse

 • forstå og formidle fysiske og kjemiske prinsipper og metoder, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kommunisere med andre fagpersoner med naturvitenskapelig bakgrunn om fysiske og kjemiske problemstillinger
 • beherske et relevant begreps- og formelapparat.
 • har innsikt i realfagenes betydning for ingeniørfaglig utvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT108 eller tilsvarende matematikkurs

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Regneøvinger. Laboratorieforsøk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fire obligatoriske innleveringer. En av innleveringene er rapport fra laboratorieforsøk.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING161 - Kjemi for ingeniør - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ING173 - Klassisk mekanikk og kvantedatamaskiner - Reduksjon: 5 studiepoeng