Hopp til innhald

KRO804 Forsking og utviklingsarbeid i kroppsøving

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Emnet Forsking og utviklingsarbeid i kroppsøving (KRO804) er dei fjerde 15 studiepoenga av Lærarspesialistutdanning i kroppsøving 8.-13. trinn, som tilsaman er 60 studiepoeng.

Emnet er bygd opp av tema med vekt på forsking og utviklingsarbeid i bevegelseslæring og utvikling i kroppsøving. Tema som vert teke opp er vitskaplege metodar, ulike forskingsdesign og vurderingsarbeid sett i eit vitskapleg perspektiv. Emnet er bygd opp rundt obligatoriske samlingar og nettundervisning med førelesingar, seminar, nettgruppearbeid, studentframlegging, eksemplarisk læringsarbeid, diskusjonsgrupper og individuelt fordjupingsarbeid.  Studentane møter varierte og yrkesrelevante arbeids- og læringsformer i emnet, og får fleire framleggings- og innleveringsoppgåver som skal stimulera til studentaktive læringsformer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

  • har generell kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode i kroppsøvingsforsking
  • har inngåande kunnskap i analyse og vurdering av motoriske ferdigheiter og motorisk utvikling på ulike læringsnivå
  • har inngående kunnskap om profesjonsutvikling og metodar for styrking av profesjonskunnskap i skolen 

Ferdigheiter

Studenten

  • kan analysere og kritisk vurdere kollektiv tilnærming til utvikling og forbetring av undervisningspraksis med utgangspunkt i relevante modellar
  • kan planlegge og gjennomføre profesjonsutvikling i eige praksisfelt med bruk av relevante forskingsdesign og metodar

Generell kompetanse

Studenten

  • kan analysere og bruke relevante design og metodar innan forsking og fagleg utviklingsarbeid på ein sjølvstendig måte
  • kan analysere og kritisk vurdere kollektiv tilnærming til utvikling og forbetring av undervisningspraksis 

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emna i Lærarspesialistutdanninga nyttar eit mangfald undervisnings- og læringsformer: Forelesingar med diskusjonar (i grupper og på tvers av grupper) på samlingar og på nett; arbeid med oppgåver (individuelt og i gruppe); drøfting av kvarandre sine oppgåver; studentpresentasjonar (munnleg og skriftleg); respons på medstudentar sine faglege bidrag; undervisning av elevar 8.-13. tinn etter oppgitt tema; småskalaforedrag/speedpresentasjon, presentasjon av mindre vitskapelege undersøkingar i frå eigen skule; respons på analyse av data; bidra i profesjonsfellesskap gjennom samarbeid med kollegaer på eigen og andre skular.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk deltaking på samlingar.

Utarbeide plan for utvikling av lærarspesialistrolla og delta i vurdering av andre studentar sine utviklingsplanar.

Studentar på Lærarspesialistutdanninga i kroppsøving som skal søkje opptak til master, deltek aktivt på to webinar i løpet av semesteret som tematiserer utvikling av prosjektskisse for masteroppgåve. Skrive prosjektskisse med frist for innlevering 20. august i påfylgjande studieår.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 2 dagar.

Karakterskala A-F, der F svara til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel