Hopp til innhald

KUN808 Sang og stemmebruk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet tilbys ikke studieåret 2024/2025.

Stemmen vår er et av våre første kommunikasjonsmidler og mennesket sitt eldste musikkinstrument. Stemmen er kroppslig og personlig.

Sang er en ressurs i arbeidet med så vel fellesskap og demokrati som livsmestring.

Emnet tar for seg sang, stemmebruk og muntlig formidling i vid forstand, både med fokus på stemmen som profesjonsredskap og gjennom musikalske og dramatiske metoder i ulike faglige kontekster.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • stemma som profesjonsredskap
 • sangteknikk
 • stemmehelse, stemmeanatomi og vokal utvikling.
 • sang, samspill og muntlig kompetanse
 • akkompagnement av sang
 • sang som ressurs i arbeidet med fellesskap, demokrati og medborgerskap

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i

 • sang
 • stemmepleie
 • muntlig formidling
 • ledelse av sang i ulike kontekster
 • digitale og elektroniske hjelpemiddel i arbeid med sang og muntlig formidling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bygge repertoar for bruk av sang og muntlig formidling i ulike kontekster
 • ulike tilnærmingar og arbeidsmåter som inviterer og motiverer til deltaking til sang/aktiv stemmebruk
 • reflektere rundt hvordan sang kan bidra til fellesskap og kulturforståelse

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra arbeid med musikk og/eller drama, gjerne i undervisningskontekster.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeid med praktiske aktiviteter på samlinger, arbeid i grupper, individuell veiledning, praktiske utprøvinger, diskusjonsforum med erfaringsdeling, forelesninger, synkron og asynkron nettundervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å ha rett til å ta eksamen må alle obligatoriske læringsaktiviteter være godkjent.

 • Praktisk utprøving av opplegg knyttet til sang og/eller stemmebruk med digital dokumentasjon og refleksjonsnotat. Gjennom denne obligatoriske læringsaktiviteten demonstrerer studentene en eller flere av læringsutbytteformuleringene i emneplanen.
 • Praktiske-metodiske læringsaktiviteter på samlinger.

Vurderingsform

Digital hjemmeeksamen i gruppe.

Podkast på ca 15 min varighet, der gruppen diskuterer utfordringer og muligheter knyttet til sang og stemmebruk.

Karakterskala: bestått/ikke bestått.

Ved ikke bestått kan studenten levere ny oppgave ved neste anledning, i gruppe eller individuelt .

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler