Hopp til innhald

LUPEKP300 Praksis 3.år kroppsøving og idrettsfag

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Praksis er ein integrert del av faga i utdanninga og skal bidra til at studentane utviklar evne til å reflektere over og utvikle eiga profesjonsutøving.

Praksis i dette emnet blir gjennomført innanfor grunnopplæringa og idretten. Val av emne får innverknad på studenten sin praksis.

For studentar som vel fordjuping i emnet 'Treningslære,' føregår praksis om hausten i vidaregåande opplæring og om våren i idretten. Les meir info om praksis i retningslinjer for praksis i LUPE.

For studentar som vel emne i grunnskulelærarutdanninga, føregår praksis om hausten og våren i grunnskulen (1-10). Les meir info om praksis i retningslinjer for GLU.

I praksis inngår ulike arbeidsformer i tillegg til planlegging og gjennomføring av eigen og andre sin undervisning. Døme på andre arbeidsformer kan vere observasjonsoppgåver, gje/ta imot kollegarettleiing, utforme refleksjonsnotat, halde innlegg/framlegg, delta på foreldremøta og lærar/personalmøte.

Praksis kan og føregå på enkelte andre dagar/kveldar i samband med planleggingsdagar, foreldremøte, elevsamtalar, foreldresamtalar, aktivitetsdagar, ekskursjonar m.m. i skulen, og kveld og helg i praksis i idretten.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om læring, læreprosessar, arbeidsmåtar, læremidlar og vurderingsformer som særpregar dei praktiske og estetiske faga
 • kan analysere korleis ulike nasjonale, regionale og lokale kvalitetssystem og satsingsområde kan ha betyding for skulen si utvikling der igjennom elevane si læring

Ferdigheiter

Studenten

 • kan vere ein tydeleg leiar og leie læringsarbeid for ulike elevar, samt kunne rettleie i profesjonsfellesskap
 • kan identifisere åtferd som er utfordrande for elevane si læring og drøfte måtar dette kan handterast på

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte undervisning, læring og fag i lys av aktuelle læreplanar og profesjonsetiske perspektiv
 • kan vurdere og kommunisere dei praktiske og estetiske faga sin rolle i skulen og samfunnet

Krav til forkunnskapar

 • LUPEKP100 Praksis 1.år kroppsøving og idrettsfag
 • LUPEKP200 Praksis 2.år kroppsøving og idrettsfag

Undervisnings- og læringsformer

Praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksis, 20 dagar.

Følgande gjeld studentar som tar Treningslære:

Vurdering av praksis er delt i to:

 • Haust: Forenkla sluttvurdering etter 10 praksisdagar i vidaregåande opplæring
 • Vår: Forenkla sluttvurdering etter 10 dagar i idretten
 • Ved ikkje bestått på ein av delane kan den delen takast på nytt åleine. Begge delane må vere bestått for å få bestått praksis 3. studieår.

Følgjande gjeld studentar som tar emne i grunnskulelærarutdanninga:

 • Haust: 10 praksisdagar, munnleg undervegsvurdering siste dag
 • Vår: 10 praksisdagar, skriftleg sluttvurdering siste dag
 • Ved ikkje bestått praksis må alle 20 dagane takast på nytt.

All praksis blir vurdert etter karakterskala bestått / ikkje bestått.

Dersom ein student blir vurdert til ikkje bestått har vedkommande rett til eit (1) nytt forsøk, jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet. For øvrige reglar og rutinar sjå retningslinjer for praksis i utdanninga.

Studenten kan ikkje klage på karakteren i praksis.