Hopp til innhald

MAFYS320 Treningslære og biomekanikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studenten tilegne seg kompetanse i planlegging og tilrettelegging av trening og fysisk aktivitet. Studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om hvordan trening, fysisk aktivitet og bevegelse kan brukes til å fremme helse, funksjon og deltagelse. I emnet undervises det i metoder for å vurdere fysisk form og funksjon, samt biomekaniske metoder for å vurdere indre og ytre krefters virkning på kroppen under trening og i ulike stillinger og bevegelser. Fysiologiske og funksjonelle konsekvenser av trening, aktivitet og inaktivitet er sentralt i emnet. Aktuelle tema i emnet:

 • Utholdenhetstrening 
 • Styrketrening 
 • Bevegelighetestrening 
 • Balanse- og koordinasjonstrening 
 • Treningsplanlegging 
 • Fysiologiske responser på trening, fysisk aktivitet og inaktivitet 
 • Trening og fysisk aktivitet som helsefremmende virkemiddel 
 • Biomekanikk 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:  Studenten... 

 • har inngående kunnskap om hvordan trening og fysisk aktivitet kan virke helsefremmende og rehabiliterende 
 • har inngående kunnskap om vevsoppbygning, og om vevets respons på trening, fysisk aktivitet, inaktivitet og overbelastning 
 • har inngående kunnskap om indre og ytre krefters påvirkning på kroppen i ulike stillinger og bevegelser 

Ferdigheter:  Studenten...

 • kan bruke relevante metoder for å evaluere fysisk form og funksjon  
 • kan planlegge og gjennomføre et treningsopplegg for grupper og enkeltindivider for å oppnå ønsket resultat, med tilpasninger til brukerens forutsetninger og behov.
 • kan planlegge, begrunne, og evaluere tiltak som innebærer trening og fysisk aktivitet til pasienter med hjerte og lungeproblemer og pasienter med muskelskjelettproblemer 
 • kan analysere og vurdere biomekaniske forhold og gjøre vurderinger av muskelkraft og leddbelastninger som oppstår i kroppen i ulike stillinger og bevegelser
 • Kan bruke relevant forskningslitteratur som bakgrunn for valg av egnede tester og treningsopplegg

Generell kompetanse:  Studenten...

 • kan inneha en viktig og tydelig rolle når det gjelder bruk av bevegelse, fysisk aktivitet og trening i helsefremmende, behandlende og rehabiliterende klinisk arbeid
 • kan reflektere kritisk rundt egnetheten av ulike tiltak ment for å fremme fysisk form
 • kan anvende sine kunnskaper innen treningslære på en forsvarlig og kritisk måte i ulike kliniske sammenhenger

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisningen består av forelesninger og studentaktive læringsformer som ferdighetstrening, gruppearbeid og seminarer. I tillegg kommer videokonferanser og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig hjemmeoppgave: Studenten skal belyse et gitt tema innen trening og fysisk aktivitet, knyttet til helse og funksjonsevne. Studenten skal søke opp aktuell forskning, oppsummere denne og diskutere resultatene. Omfang 1500 ord. +/- 10%. Bedømmes som godkjent, eller ikke godkjent.

Det er krav om 80% fremmøte  på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Læringsaktiviteten er gyldig i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Praktisk og muntlig eksamen:  Studenten utarbeider et treningsprogram for en annen person (medstudent, men kan også være slektninger, venner osv) og følger dette opp i 6-8 uker. Valg av tester og treningsprogram skal være begrunnet i forskningslitteratur. På eksamen skal studenten presentere sitt case (presentasjonen sendes sensorene en uke i forkant), og får deretter spørsmål knyttet til casen fra sensorene. I tillegg stiller sensorene spørsmål om pensum. Eksamen gjennomføres i løpet av siste samling i emnet og varer i 30 minutter.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.