Hopp til innhald

MAS226 Kinetikk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emne fokusere på klassisk mekanikk og fysikalsk forståelse uten å definere verktøy for å utføre analyser. Kurset introduserer følgende emner:

 • introduksjon til kinematikk, kinetikk og inertialreferanser
 • partikkeldynamikk, dynamikk for partikkelsystem og legemer
 • rotasjon av stivt legeme om fast akse
 • plan bevegelse av stive legemer
 • relativ bevegelse
 • svingningsteori
 • generelle bevegelser av stive legemer
 • lagrange-ligninger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Forstår kinematikk (translasjon, rotasjon og andre komplekse bevegelser) og kinetikk (krefter og moment).
 • Kan beskrive bevegelser geometrisk, altså kinematisk
 • Forstår komplekse bevegelser som er beskrevet og analyserte i egnede aksesystem.
 • Kan ta utgangspunkt i Newtons lover som virker idealisert på: massepartikkel, system av massepartikkel, kontinuerlig medium, deformerbare legemer og stive legemer.
 • Kjenne til verktøy som ved hjelp av idealiseringer beskriver og løser viktige tekniske spørsmål innen konsept og konstruksjon.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Beregne bevegelser og bevegelsesmåter til legemer som er utsatt for ytre krefter.
 • Beregne vei, fart og akselerasjon av massepartiklar, system av massepartikkel, deformerbare- og stive legemer
 • Arbeide med komplekse aksesystem
 • Bruke Newtons lover i beregningene
 • Med hjelp av idealiseringer beskrive og løse viktige tekniske spørsmål innen konsept og konstruksjon.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Har kunnskap om forenkling og modellering av komplekse system innen kinetikk
 • Kan skape grunnleggende sammenheng mellom statikk og fasthetslære og kinetikk i dynamiske prosesser
 • Forstår og kan bruke og beregne svingninger i dynamiske system.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1

Statikk og fasthetslære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingstimer og oppgaver.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 Obligatoriske innleveringer

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS224 - Dynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng