Hopp til innhald

MGBNOS101 Norsk 1, emne 1 - Begynnaropplæringa

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Emnet utgjer dei første 15 sp av obligatorisk Norsk 1 på til saman 30 sp. Lærarutdanningsfaget norsk er eit samansett og mangfaldig språk-, kultur- og litteraturfag og ein praksisstad for kvalifisert arbeid med språk og tekstar - i ulike sjangrar og modalitetar, frå fortid og samtid.

Norsk i begynnaropplæringa gir eit første grunnlag for norskundervisning på trinn 1-4. Sentralt står språklege og litterære emne, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, særleg munnleg kommunikasjon og den første lese- og skriveopplæringa for elevar med norsk som fyrste- og andrespråk. Emnet legg også vekt på at studentane skal utvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har noko kunnskap om barns språkutvikling
 • har kjennskap til språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om munnlege ferdigheiter
 • har brei kunnskap om den første lese- og skriveopplæringa
 • har noko kunnskap om begynnaropplæring for elevar med norsk som andrespråk
 • har kjennskap til den samiske språksituasjonen
 • har kunnskap om lese-, skrive- og språkvanskar
 • har kunnskap om tekstar for barn med vekt på kva som kjenneteiknar munnlege, skriftlege og multimodale tekstar, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrar og medium
 • har kunnskap om gjeldande læreplan, læringsressursar og kartleggingsprøver for trinn 1-4

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om språk og språkutvikling i språkstimulerande arbeid
 • kan gjere greie for fagdidaktiske val som fremjar grunnleggjande ferdigheiter for alle elevar
 • kan bruke ulike arbeidsmåtar i den første lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elevar med ulik bakgrunn og varierande ferdigheiter i norsk
 • kan leie læringssamtalar med barn med fokus på både fagleg læring og utvikling av munnlege ferdigheiter
 • kan lese, tolke og analysere ulike tekstar for barn og bruke kunnskap om dette i arbeid med munnlege, skriftlege og multimodale tekstar i ulike medium
 • kan kjenne att teikn på lese-, skrive- og språkvanskar
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheiter og gi læringsfremjande respons til alle elevar
 • kan vurdere ulike norskfaglege læringsressursar, både trykte og digitale
 • meistrar begge målformer skriftleg

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevane utviklar grunnleggande tekst- og språkferdigheiter
 • er merksam på mangfaldet i elevgruppa og kan tilpasse undervisinga og gjere greie for fagdidaktiske val
 • kan vurdere eigen praksis ut frå gjeldande læreplanar, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentane skal vere både mottakarar, aktive deltakarar, samtalepartnarar, rettleiarar for medstudentar og observatørar i klasserommet. Det er derfor lagt opp til varierte arbeidsformer som bidreg til å realisere ei lærande, aktiv og nærverande studentrolle. Arbeidsformene kan vere forelesingar, rettleiingar, studentframlegg, diskusjonar i klasserommet eller på ei digital læringsplattform, utveksling av røynsler og arbeid i større og mindre grupper. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentane har tre obligatoriske læringsaktivitetar i emnet. Studentane må syne skriftleg kompetanse i begge målformene, og munnleg kompetanse. Minst ein av læringsaktivitetane skal handle om den første lese- og skriveopplæringa, éin skal vere skriftleg og knytt til akademisk skriving og éin skal dokumentere kjennskap til vitskapsteoretiske og metodiske problemstillingar. Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for dei obligatoriske læringsaktivitetane.

Det er obligatorisk oppmøte på samlingar, i seminar, ulike øvingar og arbeid i grupper. Fraværsgrense er 20%. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til desse læringsaktivitetane er å rekne som godkjent, og fråvær blir å rekne som ikkje godkjent.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må være godkjent til fastsette fristar for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 5 dagar.

Målform: Bokmål. Både fagleg innhald og språkleg utforming vert vurdert.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate. For informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) sjå Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no).

Meir om hjelpemiddel