Hopp til innhald

MGBPRS203 Studenten i møte med elevmangfoldet - praksis 2. år, 40 dager

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Hovedfokus i andre studieår er rettet mot eleven og elevmangfoldet. Studenten skal fortsette å utvikle fokusområder fra første studieår slik som egen læreridentitet, utvikling av gode læringsmiljø, relasjonskompetanse og ledelse av undervisning. Studenten skal også arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 1-7. Studenten skal alene og sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Fagovergripende tema fra progresjonstrappen skal brukes som utgangspunkt for samtaler og veiledning i praksis. I andre studieår er dette flerkultur, psykososialt læringsmiljø og samiske forhold. I tillegg er begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter tema alle studieår.

Lærerutdannerne (praksislærerne i skolen og faglærerne ved HVL) og studenten har et felles ansvar for å knytte praksisopplæring og fag sammen. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvar mellom lærerutdannerne.

Studenten plasseres i en praksisgruppe sammen med medstudenter, og er under veiledning av lærerutdannerne. Studenten er vanligvis på samme praksisgruppe og praksisskole begge semestre.

Praksis består av totalt 40 dager, 20 dager i høstsemesteret og 20 dager i vårsemesteret. I tillegg skal studenten delta på praksisforberedende dag før praksis i høstsemesteret og evaluerings- og planleggingsmøte før praksis i vårsemesteret.

Studenten skal gjøre seg kjent med retningslinjene for praksisstudiet (nettsiden for praksis) i grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om det kulturelle, språklige, religiøse og sosiale mangfoldet ved praksisskolen
 • har kunnskap om tilpasset opplæring og betydningen av variert og differensiert undervisning
 • har kunnskap om skolens lovverk og barns rett til medvirkning

Ferdigheter

Studenten

 • kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i lokale og nasjonale planer
 • kan utvikle mål for undervisningen
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse og i samarbeid med praksislærer gi fremovermeldinger
 • kan legge til rette for og reflektere rundt elevmedvirkning og tilpasset opplæring for elever med ulike behov og forutsetninger
 • kan alene og sammen med andre reflektere over og vurdere hvordan observasjon og ulike kartleggingsverktøy kan brukes til å følge opp elever
 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan bruke digitale verktøy der det er hensiktsmessig som verktøy for å fremme tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres undervisningspraksis
 • kan identifisere og drøfte didaktiske konsekvenser, muligheter og utfordringer i en skole preget av mangfold
 • kan reflektere over egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

MGBPRS102 Praksis 1. år

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til egen læring, medstudenter, praksislærer og praksisskole. Praksislærer skal motta dokumentet i forbindelse med praksisforberedende dag i høstsemesteret.

Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument alene eller i samarbeid med medstudenter. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten. Veiledning etter gjennomført undervisning skal inneholde refleksjon og evaluering av undervisningsøkt.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer eller andre ansatte på praksisskolen så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og bli trukket inn som medlærer når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning. Det oppfordres til at studenten skriver daglig logg over observasjoner og refleksjoner, som kan danne grunnlag for veiledning.

Studenten skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til underveissamtalen i høstsemesteret og sluttsamtalen i vårsemesteret.

Studenten skal evaluere praksisperioden etter endt praksis i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

40 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis skriver praksislærer en individuell skriftlig sluttvurdering til studenten.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler