MGUMH301 Mat og helse 2, emne 1 - Matkultur, forbruk og miljø

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Mat og helse 2 emne 1 er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. For 4. år Glu utgjør Mat og helse 2, siste halvår i årsenheten, og undervisningen vil foregå sammen med 5-årig GLU-utdanning.

Gjennom studiet skal studentene utvikle kompetanse innenfor fagområdets miljømessige og kulturelle dimensjoner. Ved utenlandsopphold i 6. semester kan Mat og helse 2 emne 1 og 2 erstattes med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner. Emnene må være godkjent før utreise.

I dette emnet legges det vekt på mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling, på barn og unge som matforbrukere og på entreprenørskap.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av kostholdet og politikken på matområdet
 • har kunnskap om matvaresystemet og barn og unge som matforbrukere
 • har kunnskap om mat og måltiders betydning for sosialisering og identitetsutvikling blant barn og unge
 • har kunnskap om mat og måltiders symbolske og kommunikative funksjoner i ulike kulturer
 • har kunnskap om entreprenørskap og innovasjon i faget mat og helse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan organisere måltidssituasjoner som avspeiler ulike kulturelle kontekster med overføringsverdi til opplæring i skolen
 • kan vurdere miljø- og bærekraftfaktorer i produksjon og forbruk av mat og arbeide tverrfaglig med temaet
 • kan beskrive og nyansere smaksopplevelser og sensoriske uttrykk i praktisk matlaging
 • kan tilrettelegge for estetisk erfaring med mat og måltider
 • kan kombinere kunnskap om tradisjonell og ny mat i skapende arbeid med overføringsverdi til opplæring i skolen
 • kan legge til rette for relevant undervisning og tilpasset opplæring med fokus på progresjon i grunnleggende ferdigheter
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier i innen temaene matkultur, forbruk og miljø

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lage en progresjonsplan for fagdidaktisk arbeid i mat og helse
 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over faglige problemstillinger
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse

Krav til forkunnskapar

Må har gjennomført eksamen i Mat og helse 1.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, ekskursjon, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.

Materialkostnader og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en eigenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: Litteraturoppgave. Studenten skal individuelt skrive en faglig tekst på 1000 - 1400 ord basert på 2 faglige/vitenskapelige artikler fra pensumlitteraturen som tar opp miljømessige aspekter ved mat og måltider. I oppgaven skal studenten analysere, sammenligne og vurdere de to fagartiklene.
 • Arbeidskrav 2: Presentasjon av et mat-/måltidshistorisk tema. Studenten skal individuelt eller i gruppe (maks. tre) holde et foredrag (15-20 min.) over ett mathistorisk tema (råvare, matrett) knyttet til en region eller nasjon. Videre skal en gjøre rede for hvordan temaet kan anvendes i mat- og helseundervisningen på trinn 5-10. Presentasjonen skal i tillegg leveres skriftlig. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Arbeidskrav 3: Et arbeidskrav om profesjonsfaglig digital kompetanse i et samfunnsperspektiv

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge studenten har eksamensrett.

Vurderingsform

Individuell skriftlig 2 dagers hjemmeeksamen på 2000-2500 ord over oppgitt tema.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel