Hopp til innhald

MGUPR501 Praksis 5. år, 15 dager

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Praksis består av totalt 15 dager i høstsemesteret. I tillegg skal studentene delta på praksisforberedende dag før praksis.

Praksisemnet er en obligatorisk del av grunnskolelærerutdanningen og bygger videre på tidligere emneplaner for praksis. Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen og retningslinjene for praksisstudiet på nettsiden for praksis i grunnskolelærerutdanningen.

I femte studieår er hovedfokuset den forskende lærer. Studentene skal ha fokus på hvordan lærere bruker forsknings- og erfaringsbasert kunnskap i egen undervisning. Studentene skal fortsette å utvikle egen læreridentitet, relasjonskompetanse og læringsledelse. De skal og arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 5-10. Studentene skal alene og sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Tema som skal brukes som utgangspunkt for samtaler med studentene: profesjonsetikk, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter. I tillegg skal studentenes arbeid med masteroppgaven være utgangspunkt for samtaler.

Studentene plasseres i en praksisgruppe sammen med medstudenter og får veiledning av praksislærer(e). Studenten er på samme praksisgruppe og praksisskole begge semestre.

Praksisopplæringen og studiefag henger tett sammen og praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvar mellom praksislærere og faglærere.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

  • Har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdigheter

Studenten

  • Kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede utviklings- og forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer. Dette kan for eksempel være utvikling av egen undervisningspraksis med utgangspunkt i smådata fra klasserommet (egne elever).

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen
  • Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
  • Kan opptre profesjonelt og rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet

Krav til forkunnskaper

MGUPR101 Praksis 1. år, MGUPR201 Praksis 2.år, MGUPR301 Praksis 3. år, MGUPR401 Praksis 4. år

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole. Praksislærer skal motta dokumentet på praksisforberedende dag.

Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument alene eller i samarbeid med medstudenter. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærer når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning.

Studenten skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til sluttsamtalen.

Studenten skal evaluere praksisperioden etter endt praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

15 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis får studenten en individuell skriftlig sluttvurdering.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet går ordinært. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler