Hopp til innhald

MGUUV101 Utdanningsvalg

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Lærerutdanningsfaget Utdanningsvalg skal bidra til at studentene utvikler kompetanse slik at de kan undervise og utvikle faget i tråd med læreplanen i ungdomsskolen. Målet er at studentene tilegner seg faglig og didaktisk kompetanse slik at de kan fremme elevenes læring i faget Utdanningsvalg og gjennomføre tverrfaglig samarbeid for å bidra til helhet i skolens karriereundervisning- og veiledning.

Studentene skal kunne legge til rette for at elever i ungdomsskolen kan utforske hvilke muligheter de har for utdanningsvalg og arbeid og ta reflekterte valg. Det er sentralt i faget at elevene skal få utforske og reflektere over hva et meningsfullt liv kan være.

Gjennom lærerutdanningsfaget Utdanningsvalg skal studentene settes i stand til fremme og trygge elevenes egen identitet, og vinne innsikt i sine styrker og interesser i sammenheng med utdanning- og yrkesønsker. Studentene skal utvikle elevenes bevissthet og innsikt om seg selv som aktive demokratiske medborgere. De skal få innsikt i hvordan de kan øke livsmestring og folkehelse gjennom håndtering av medgang, motgang og sentrale overganger gjennom livet og gjennom utdanning og arbeidsliv bidra til bærekraft og sosiale rettferdighet i samfunnet.

Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre undervisning i faget der utdanning- og arbeidsmuligheter blir utforsket med utgangspunkt i likeverd og likestilling, samt at identitetskonstruksjonen skjer ut fra verdier knyttet til et inkluderende og mangfoldig fellesskap. På denne måten skal studentene kunne legge til rette for læring slik at eleven kan utvikle en helhetlig karrierekompetanse, samt bidra til tverrfaglig samarbeid i skolen og planlegge, gjennomføre og evaluere samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Emnet bygges opp rundt to hovedtematikker:

Karrierelæring og veiledning i Utdanningsvalg

 • Læreplanen i Utdanningsvalg
 • Identitetsutvikling i ungdomsårene
 • Karrierefaglig teori som grunnlag for valg og læring
 • Veiledningsteori og metodikk
 • Kjønns- og mangfoldsperspektiver

Undervisning og samarbeid i Utdanningsvalg

 • Planlegging og gjennomføring av undervisning i Utdanningsvalg
 • Samarbeid, koordinering og utvikling av faget på og utenfor skolen (for eksempel tverrfaglig samarbeid og med lokalt næringsliv)
 • Entreprenørskap i Utdanningsvalg
 • Samfunnsperspektiver på Utdanningsvalg
 • Forebygging av frafall

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • faglig og didaktisk arbeid med ungdomsskolens læreplanen i Utdanningsvalg
 • teorier om karriereutvikling- læring og veiledning
 • identitetsutvikling i ungdomsårene
 • faktorer som påvirker utdannings- og karrierevalg
 • utforsking av utdanning- og arbeidsliv i fellesskap og faget Utdanningsvalg som del av andre fag i skolen
 • utviklingsarbeid og samarbeid med eksterne aktører
 • arbeide tverrfaglig med faget Utdanningsvalg

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i å

 • fremme elevers refleksjon og utforsking rundt utdanning- og yrkesvalg ved bruk av veiledning og didaktikk
 • utvikle elevens selvinnsikt, refleksjonsevne og handledyktighet i karriereorientering hos elevene
 • relatere aktiviteter til ulike læringsarenaer i Utdanningsvalg til hverandre og knytte dem til læreplanmål på en helhetlig måte

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i Utdanningsvalg og begrunne sine valg faglig og didaktisk
 • planlegge, gjennomføre og evaluere samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og foresatte i Utdanningsvalg
 • samarbeide tverrfaglig om Utdanningsvalg på skolen
 • bidra til en helhetlig karriereundervisning- og veiledning i organisasjonen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres som Vestlandsklasse med en blanding av fysisk og digital undervisning. Det vil innebære jevnlig fysisk undervisning gjennom semesteret, som kombineres med både synkron og asynkron digital undervisning. Studentene må bruke Canvas aktivt, orientere seg i læringsportalen og anvende de digitale ressursene som tilgjengeliggjøres her.

Studentaktive læringsformer står sentralt gjennom hele emnet der vi vektlegger aktivitet, samhandling, deling av erfaringer og refleksjoner. Studentene får mulighet til å medvirke gjennom aktiv deltakelse i undervisningen og dialog med faglærere.

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er forelesninger (synkront/asynkront digitalt eller fysisk), samarbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, veiledningsøvelser, utprøving og refleksjon over undervisningsopplegg, medstudentveiledning og eventuelt læringsaktiviteter i Læringslab.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene gjennomfører 4 obligatoriske læringsaktiviteter:

 • Digital podcast eller film (8-10 minutter)
 • Utforskende aktivitet i/av praksis
 • Muntlig presentasjon av utforskende aktivitet i/av praksis til, inkludert medstudentvurdering
 • Skriftlig oppgave (2000 ord +/- 10 %)

De obligatoriske læringsaktivitetene vil knyttes til læringsutbyttene i emnet. Nærmere retningslinjer vil gis ved semesterstart. Det kreves 80 % oppmøte og deltakelse i undervisningen. Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

For enkeltemnestudenter:

Studentene gjennomfører 4 obligatoriske læringsaktiviteter:

 • Digital podcast eller film (8-10 minutter)
 • Utforskende aktivitet på egen skole der en er ansatt eller annen skole om mulig. Alternativ læringsaktivitet dersom dette ikke lar seg gjøre, som tar sikte på å utforske eksisterende undervisningspraksis i Utdanningsvalg
 • Muntlig presentasjon av utforskende aktivitet eller alternativ læringsaktivitet, inkludert medstudentvurdering
 • Skriftlig oppgave (2000 ord +/- 10 %)

De obligatoriske læringsaktivitetene vil knyttes til læringsutbyttene i emnet. Nærmere retningslinjer vil gis ved semesterstart. Det kreves 80 % oppmøte og deltakelse i undervisningen. Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen.

Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (én gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen. Ca. 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Det gis en kort muntlig begrunnelse for karakteren.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler