NAB2015 Metode for Nautikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Studentane skal få ei grunnleggjande innføring i samfunnsvitskapleg forskingsmetode. Gjennom forelesninger og praktiske øvingar får studentene ei grunnleggande innføring i planlegging- og gjennomføring av kvalitative og kvantitative forskningstilnærmingar og metoder. Emnet passar for alle, men er godt tilpassa studentar som skal skrive bacheloroppgave i nautikk påfølgande semester.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal:

Ha oversikt over dei ulike trinna i ein forskingsprosess.

Ha kunnskap om ulike typar forskingsdesign, både kvantitative og kvalitative.

Ha kunnskap om grunnleggjande datainnsamlings- og analysemetodar, både kvalitative og kvantitative.

Ferdigheiter:

Kunne definere forskingsspørsmål og vite korleis ein kan gjera avgrensingar samt definere relevante omgrep og problem.

Kunne reflektere over muligheitane for generalisering, samt diskutere problemstillingar omkring validitet og reliabilitet, feilkjelder og feiltolkingar i empirisk baserte studiar.

Kunne velgje metodisk tilnærming for empirisk analyse av ulike problemstillingar.

Generell kompetanse:

Studentane skal få ei innføring i samfunnsvitskapleg metode. Studentane skal kunne reflektere omkring forskingsetikk. Dei skal kunne vurdere alternative kvalitative og kvantitative forskingsdesign og metodar.

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 Førelesingar og oppgåveløsning

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BØA115 (1) - Statistikk for økonomer - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ØMO111 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • NAB2012 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB1114 (1) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • INGB037 (1) - Matematikk 1 og statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING1005 (1) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING1005 (NET) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • RØRKO1004 (1) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • NAB011 (1) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • INGB1004 (1) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • NAB1008 (1) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING1013 (1) - Statistikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ØKB2124 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB2103 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB2031 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 4 studiepoeng
 • ØKB031 (1) - Samfunnsvitenskapelig metode - Reduksjon: 4 studiepoeng