Hopp til innhald

PHA508 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid, eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt.

Masteroppgaven kan være et empirisk prosjekt der formålet er å tilføre ny kunnskap til fagfeltet psykisk helse og rus. Dette kan gjøres enten gjennom å beskrive, forklare, og forstå et fenomen, eller ved å evaluere et tiltak, et program, en arbeidsmetode og lignende.

Masteroppgaven kan være et kvalitetsforbedringsarbeid der formålet er å implementere beste praksis på ulike måter i en organisasjon, avdeling, eller enhet.

Masteroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for Masteroppgåve ved FHS. Studenten fyller ut en veiledningsavtale og sender denne til veileder så tidlig som mulig etter forventet oppstart på masteroppgaven. Avtalen skal signeres i etterkant av at temaet og metoden for masteroppgaven er valgt. Studenten, veileder eventuelle medveileder og emneansvarlig skal signere avtalen.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:Studenten...

 • har inngående kunnskap i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsprosesser generelt og relatert til feltet psykisk helse- og rusarbeid spesielt.
 • ha inngående kunnskap om kvalitetskontroll for analyse og tolkning av data Ferdigheter:

Ferdigheter:Studenten...

 • kan formidle egen og andres forskning presist og tydelig
 • kan gi konstruktive innspill i egen og medstudenters forskningsprosesser
 • kan avgjøre hva slags formell godkjenning som kreves for ulike typer forskningsprosjekt
 • kan innhente relevant kunnskap om psykisk helse og psykisk helse- og rusarbeid og kritisk vurdere kildene
 • kan reflektere over og ta hensyn til forskningsetiske problemstillinger knyttet til forskning på sårbare grupper

Generell kompetanse:Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt i tråd med grunnleggende forskningsetiske retningslinje og metodologiske prinsipper
 • kan formilde aktuell forskning, kritisk vurdere kildene og bidra til gjennomføring av og anvendelse av forskning i praktisk virke

Krav til forkunnskaper

For å melde seg opp til eksamen i PHA508 må emnene PHA501, PHA502, PHA503, PHA504, PHA505 og PHA506 og MAMET1P være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Det tilrettelegges for seminar knyttet til prosjektplan og masteroppgave. Prosjektplanen skal være på inntil 2000 ord (eksklusiv referanser), være tydelig formulert og inneholde følgende:

 • Tittel på masteroppgaven
 • Bakgrunn som inneholder avklaring av sentrale begrep, aktuell forskning og evt. teori
 • Problemstilling
 • Metode
 • Tidsplan
 • Referanseliste

Prosjektplanen skal godkjennes av veileder før arbeidet med masteroppgaven tar til.

Andre læringsformer er studentpresentasjon, individuell veiledning og veiledning i gruppe og seminar, ressursforelesninger og selvstudie. Studenten må sende/levere skriftlig materiale til veileder senest to døgn før avtalte møter.

Veileder tildeles etter at studentene har valgt emne for masteroppgaven, og er kommet i gang med utforming av prosjektplan. Studenten har inntil 15 timer veiledning i forbindelse med masteroppgaven.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at kandidaten kan levere masteroppgave:

 • Prosjektplan
 • Deltakelse på seminarer knyttet mot prosjektplan
 • Seminar med fremlegg;

  • Presentasjon av eget arbeid i relevant fagmiljø sammen med hovedveileder
  • Presentasjon av metode; innhenting av data og etiske dilemma og analyse og resultat i relevant fagmiljø
 • Studenten må gjennomføre minimum fem timer veiledning. En av disse timene skal være siste veiledningstime før innlevering av masteroppgaven.

Godkjent læringsaktiviteter er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning

Vurderingsform

Masteroppgave

Masteroppgaven gjennomføres individuelt eller som et samarbeidsprosjekt mellom to studenter, og kan skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk etter avtale med veileder.

Masteroppgaven kan skrives som monografi eller artikkel:

Monografi: 15-25000 ord. Tittelside, innholdsliste, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Artikkel: del 1 Innledning/kappe: Inntil 7500 ord del 2 Artikkel: Antall ord følger retningslinjer for tidsskrift man sikter seg inn mot.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke tilgang til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler