Hopp til innhald

PL461 Kulturlandskapsskjøtsel

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhald og oppbygging

Kulturhistoriske element og økologiske og prosessar i kulturlandskapet. Skjøtsel og restaurering av kulturlandskap, økonomiske- og juridiske verkemiddel og forvaltningsprinsipp

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

  • ha kunnskap om kulturmiljø, kulturmarkstypar og element som er forma gjennom tradisjonell landbruksdrift.
  • ha kunnskap om økologiske prosessar for å vurdere eigna skjøtsels- og restaureringstiltak for ulike kulturlandskap.

Ferdigheiter

  • Studenten skal kunne praktisere konkrete tradisjonelle skjøtselsteknikkar.

Generell kompetanse

  • Studenten skal ha innsikt i relevante problemstillingar i faget.
  • Studenten skal kunne forstå og vurdere planar for skjøtsel og restaurering av kulturlandskap.

Krav til forkunnskapar

Nei

Tilrådde forkunnskapar

PL 471 Kulturminneforvaltning

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, videopresentasjonar og ekskursjonar

Obligatorisk læringsaktivitet

Deltaking på 4-6 ekskursjonar med utarbeiding av ekskursjonsrapport som må godkjennast.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Karakterskala: A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • PL461 - Kulturlandskapsskjøtsel og kulturmiljøforvaltning - Reduksjon: 10 studiepoeng
  • PL461 - Kulturlandskapsskjøtsel og kulturmiljøforvaltning - Reduksjon: 10 studiepoeng