Hopp til innhald

PPUA302 Skulen i samfunnet - leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit organisasjons- og samfunnsperspektiv

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhald og oppbygging

Hovudtema i emnet er skulen i eit organisasjons- og samfunnsperspektiv og pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid. Lærestoffet omfattar difor samarbeid med foreldre, nærmiljø, nærings- og arbeidsliv og andre instansar utanfor skulen. I tillegg kjem tema knytt til skuleutvikling og lærarar si kontinuerlege utvikling av eigen kompetanse.

Følgjande tematikk er felles for alle studiestadane

 • Barn og unge i utsette livssituasjonar
 • Medborgarskap og det fleirkulturelle samfunnet
 • Berekraftig utvikling.
 • Skuleutvikling, profesjonsfellesskap og profesjonsutvikling
 • Samiske forhold og samiske elevar sine rettar
 • organiseringsformer og læringsarenaer

Det vert lagt vekt på heilskap og samanheng i studiet gjennom integrering av fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Eit berande element i gjennomføringa av emnet er ei forskande tilnærming til læring. Det føreset ei forankring i forsking og fagleg, pedagogisk utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har inngåande kunnskap om og evne til å halde seg oppdatert på gjeldande lov- og planverk for profesjonsutøvinga
 • har kunnskap om korleis utvikle profesjonsfellesskap i skulen som organisasjon
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelege livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deira rettar i eit nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om korleis sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldande lovverk.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan leie og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar
 • kan samhandle i eit profesjonsfellesskap
 • kan identifisere og tilrettelegge for barn og unge som har særskilte behov, og kunne etablere tverrprofesjonelt samarbeid til barnet sitt beste.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillingar på eit avansert nivå
 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til både kollegaer og skulen si utvikling
 • kan bygge relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for skuleverket.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PPUA301: Leiing av lærings- og utviklingsarbeid i eit individ og gruppeperspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Det er ikkje mogleg å lytte seg til å bli ein god lærar. Studiet gjer difor bruk av studentaktive undervisnings- og læringsformer. Undervisnings- og læringsformer er mellom anna førelesingar, ulike former for gruppearbeid med presentasjoner, erfaringsdeling og rettleiing. Kva arbeidsformer som vert teke i bruk er til ei kvar tid avhengig av tema det vert arbeidd med.

Emnet følger intensjonen i dei nasjonale retningslinene når det gjeld undervisning.

Studentane vert inviterte til ei kontinuerleg vurdering av studieopplegget gjennom systematisk erfaringsutveksling med lærarar og medstudentar.

Det er obligatorisk oppmøte på læringsaktivitetar i studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentane skal gjennomføra og bestå tre obligatoriske læringsaktivitetar i emnet. Undervisninga inneheld i hovudsak studentaktive læringsformer, og fordrar til obligatorisk deltaking i undervisninga jf forskrifta ved HVL § 8-4 ledd 3.

 • Profesjonsutvikling. Skriftleg oppgåve.
 • Samarbeid med interne/eksterne aktørar. Studentaktiv arbeidsform.
 • Fagdidaktisk tema. Skriftleg individuell oppgåve.

Dei obligatoriske læringsaktivitetane må vera godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurderingsform

 • Del 1: Individuell skriftleg semesteroppgåve. 4500 ord +-10%. Karakteren tel 50% av endeleg karakter.
 • Del 2: Munnleg eksamen. Inntil 30 minutt. På munnleg eksamen kan studenten få spørsmål frå både emne PPUA301 og PPUA302. Karakteren tel 50 % av endeleg karakter.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Begge delane må vere bestått for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen som er ikkje bestått takast opp att åleine.

Det er mogeleg å levere forbetra versjon (del 1) i påfølgjande semester. Det er berre mogeleg å levere forbetra versjon med same problemstilling ein gong. Etter dette må det skrivast heilt ny semesteroppgåve.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillate.

Meir om hjelpemiddel